INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Producten

We verrichten diverse soorten onderzoek en advies. De uitvoering is vooral persoonsgericht, waarbij zo veel mogelijk alle betrokkenen aan het woord komen, dus niet alleen deskundigen maar ook bewoners en verslaafden.

We hebben in de loop der jaren evaluaties van diverse voorzieningen, projecten en beleid(maatregelen) verricht, bijvoorbeeld drugsoverlast, cameratoezicht, diverse (opvang)voorzieningen, jongerenprojecten, kansspelverslaving, coffeeshopbeleid, welzijnsbeleid en prostitutiebeleid. We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van effect- en procesevaluaties en zogenoemde realistic evaluations.

We ontwikkelen, implementeren en verzorgen de uitvoering van diverse monitoren. Voorbeelden zijn: veelplegers; huiselijk geweld; dak- en thuislozen; verslaafden; drugsoverlast; aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid; lokaal sociaal beleid; handhaving leeftijdsgrenzen alcohol en tabak; rookvrije horeca en werkplek.

Wij voeren regelmatig inventarisaties c.q. doelgroepanalyses uit van bijvoorbeeld verslaafden en dak- en thuislozen, risicojongeren, gemeentelijke beleidsvormen (coffeeshopbeleid, sluitingstijdenbeleid), hokken en keten, sociaal culturele voorzieningen en dergelijke.

Een quick scan is een beknopt onderzoek dat in een zeer kort tijdsbestek van enkele weken tot hooguit twee maanden plaatsvindt, zoals de behoefte aan een voorziening voor een specifieke doelgroep. Een quick scan kan aanleiding zijn tot uitgebreider en/of diepgaander onderzoek.

Op basis van onze jarenlange expertise worden we niet alleen ingeschakeld voor het doen van onderzoek, maar ook voor advisering. Naast beleidsadviezen gaat het ook om advisering inzake voorzieningen, maatregelen, projecten en onderzoeksmethodieken.