INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Doelgroepenanalyses als input voor lokaal beleid
  • B. Bieleman, S. Biesma, A. de Jong
Ochtendsessie Forum Alcohol- en Drugsonderzoek (FADO)
Trefwoorden: aard en omvang, doelgroepen, beleid
Achtergrond
Al geruime tijd voert onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in opdracht van diverse gemeenten doelgroepanalyses uit ten behoeve van lokaal beleid. De onderzoeken verschaffen inzicht in de aard en de omvang van verschillende doelgroepen, welke variëren van dak- en thuislozen, harddrugsverslaafden en alcoholisten tot potentiële daklozen, hangjongeren en risicojongeren.
Opzet
De onderzoeksopzet, waarbij verschillende methoden en technieken worden gecombineerd, is voor elke doelgroep grotendeels dezelfde. Begonnen wordt met het verzamelen van reeds aanwezige informatie en registratiegegevens van de doelgroepen bij de betrokken instellingen. Vervolgens worden gesprekken gevoerd met sleutelinformanten en leden van de doelgroepen.
Door observaties wordt nauwkeurig in beeld gebracht waar de leden van de doelgroepen zich ophouden. Naast deze locaties werven veldwerkers respondenten via instellingen en voorzieningen waarvan de doelgroepen gebruik maken. In de interviews wordt uitgebreid ingegaan op: leefomstandigheden; dagbesteding; middelengebruik; psychiatrische problematiek; voorzieningen et cetera.
Opbrengsten
De dataverzameling levert een schat aan informatie op over de doelgroepen. Naast omvangschattingen met behulp van de capture-recapture methode en de nominatie-techniek wordt aandacht besteed aan achtergrondkenmerken en de achterliggende problemen. Hierdoor wordt de aard en omvang van de totale problematiek inzichtelijk. Tevens worden verschillende profielen samengesteld en beschreven.
Deze kunnen als richtlijn dienen voor de wijze waarop gemeente, hulpverlening en opvangvoorzieningen met deze doelgroepen omgaan. Ook eventuele (gewenste) verbeteringen komen naar voren. Desgewenst wordt nader ingegaan op thema's als gebruik en waardering van voorzieningen, wijze waarop voorzieningen worden aangeboden, psychische problematiek en dergelijke. De bevindingen vormen voor de gemeenten een leidraad voor de invulling van beleidskaders, afspraken met instellingen, verdeling van beschikbare middelen en dergelijke.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.