INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Lezersenquête GIC
In augustus hebben de lezers van de Groninger Internet Courant kunnen meedoen aan een enquête van Wisdom TMLC en onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL. De lezers is gevraagd hun mening te geven over de luncheditie van de GIC.
Positieve reacties
De lezers zijn zeer tevreden over de luncheditie van de GIC. Een zeer ruime meerderheid is van mening dat de nieuwsartikelen in het algemeen goed of uitstekend zijn. Ook de actualiteit, vormgeving, overzichtelijkheid en leesbaarheid worden door een grote meerderheid van de lezers goed gevonden. De vormgeving van de GIC scoort hierbij het laagst. Een verbeterde vormgeving kan dan ook leiden tot een nog grotere tevredenheid.
De grootste interesse hebben de lezers in algemene nieuwsartikelen en in economische berichten. De mannelijke lezers zijn wat meer geïnteresseerd in IT-nieuws, terwijl vrouwen meer interesse tonen in artikelen die betrekking hebben op wonen en uitgaan. De sportartikelen worden het minst interessant gevonden.
Deelnemers
In totaal hebben 536 lezers een enquête ingevuld, vooral mannen (71%) en personen tussen de 35-50 jaar oud (44%). De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. De helft van de lezers woont buiten de stad Groningen. De enquête is gehouden onder huidige lezers. Niet-lezers af ex-lezers zijn niet geënquêteerd.
Mening nieuwsartikelen
De overgrote meerderheid van de respondenten is (zeer) tevreden over de nieuwsartikelen van de GIC. Ruim vier vijfde (81%) vindt deze in het algemeen (erg) goed, terwijl bijna een vijfde (19%) ze redelijk goed vindt (figuur 1). Nog geen 1% is van mening dat de nieuwsartikelen van slechte kwaliteit zijn.
Figuur 1
Mening lezers over nieuwsartikelen GIC, in %
Mening lezers over nieuwsartikelen GIC
 
Kwaliteit GIC
De lezers is ook gevraagd hun mening te geven over de vormgeving, de overzichtelijkheid, de leesbaarheid en de actualiteit van de GIC. Alle vier aspecten worden door de lezers als (zeer) positief beoordeeld (figuur 2). Vooral de leesbaarheid scoort hoog: 87% van de lezers noemt die goed. Met name de lezers van boven de 50 jaar vinden de leesbaarheid goed (93%).
Aan de vormgeving valt nog het meest te verbeteren. Drie kwart van de lezers (76%) is hierover positief, maar een kwart noemt het redelijk (21%) en een gering percentage slecht (3%).
Figuur 2
Mening lezers over kwaliteitsaspecten GIC, in %
Mening lezers over kwaliteitsaspecten GIC
 
Interesse lezers
De lezers is tevens gevraagd van de verschillende nieuwsrubrieken aan te geven of zij deze (heel erg) interessant, een beetje interessant of (in het geheel) niet interessant vinden. Hieruit blijkt dat verreweg de meeste lezers (85%) het algemene nieuws (zeer) interessant vinden (figuur 3). Ook de nieuwsberichten over economie (68%) en IT-nieuws (53%) vindt de meerderheid interessant. Met name de mannelijke lezers zijn in IT-nieuws geïnteresseerd (58%) terwijl de vrouwelijke lezers hierin wat minder zijn geïnteresseerd (40% vindt IT-nieuws interessant).
Nieuwsartikelen over uitgaan, wonen en sport worden verhoudingsgewijs minder interessant gevonden. Met name sportartikelen scoren minder goed. Slechts een derde (30%) vindt de nieuwsartikelen over sport interessant, terwijl 40% dat enigszins interessant vindt en eveneens bijna een derde (30%) het sportnieuws zelfs ronduit oninteressant noemt. Dit geldt voor zowel de mannelijke (27%) als de vrouwelijke lezers (36%).
De meningen van de mannelijke en vrouwelijke lezers lopen het sterkst uiteen bij de nieuwsartikelen over wonen en uitgaan. Een meerderheid van de vrouwen noemt nieuws over wonen (53%) en uitgaan (59%) interessant, terwijl deze berichten door slechts een minderheid van de mannen interessant wordt gevonden (40% respectievelijk 44%).
Figuur 3
Mening lezers over nieuwsartikelen GIC per rubriek, in %
Mening lezers over nieuwsartikelen GIC per rubriek
 
Ontvangstfrequentie
Twee derde van de lezers (68%) wil de GIC dagelijks blijven ontvangen (figuur 4). Bij de mannelijke lezers ligt dit percentage met 70% wat hoger dan bij de vrouwelijke (62%). Bijna een derde (30%) zou de GIC bij voorkeur enkele keren per week willen ontvangen. Een gering percentage (2%) vindt één keer per week wel voldoende.
Figuur 4
Voorkeur voor frequentie ontvangen GIC, in %
Voorkeur voor frequentie ontvangen GIC
 
Woonplaats
De helft van de lezers (50%) woont in de stad Groningen, terwijl 38% woonachtig is in het Noorden (figuur 5). Veel lezers ontvangen de luncheditie op hun werk, hetgeen het hoge percentage lezers van buiten de stad verklaart. In de stad Groningen is immers de helft van de beroepsbevolking (49%) forens.
Figuur 5
Woonplaats lezers GIC, in %
Woonplaats lezers GIC
 
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.