INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Lopende projecten

Werkterrein: leefbaarheid
Werkterrein: verslaving
Werkterrein: jeugd
Werkterrein: sociaal domein

 

 

 

Vooronderzoek Data en methoden illegalenschatting
Opdrachtgever:

WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vraag- en doelstelling:

De afgelopen tien jaar zijn twee schattingen uitgevoerd naar het aantal mensen dat illegaal in Nederland verblijft. Voor beide schattingen is gebruik gemaakt van de vangt-hervangstmethode met het afgeknotte Poissonmodel. Zoals alle schattingsmethoden kent ook deze methode een aantal beperkingen en kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheid kan worden verminderd door het aantal illegalen te schatten met meerdere, onafhankelijke methoden (triangulatie). Onderzoeks- en adviesbureau Intraval voert in opdracht van het WODC een vooronderzoek uit naar de praktische geschiktheid en de beschikbaarheid van aanvullende data en methoden voor het uitvoeren van een illegalenschatting.

Opzet onderzoek:

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. In de eerste fase maken we een overzicht van beschikbare en geschikte methoden en data voor het trianguleren van de vangst-hervangstschatting. Hiervoor voeren we gesprekken met sleutelinformanten en experts en verzamelen we informatie uit de literatuur en op internet. In de tweede fase worden de methoden die, op basis van de informatie uit de eerste fase het meest in aanmerking komen, nader onderzocht. Hiervoor voeren we gesprekken met bronhouders en experts en zullen we, indien nodig, data inzien.

Onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, drs. J. Snippe, R. Mennes MSc, dr. M. Spreen (Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag, Stenden Hogeschool Leeuwarden)

naar boven
Basisevaluatie Coöperatieve Wijkraad Groningen
Opdrachtgever:

Gemeente Groningen

Vraag- en doelstelling:

In opdracht van de gemeente Groningen evalueert bureau Intraval in samenwerking met Onderzoek & Statistiek Groningen de Coöperatieve Wijkraad (CWR) in de Groningse Oosterparkwijk. De CWR is een initiatief van de gemeente Groningen waarmee zij burgers meer wil betrekken bij beslissingen over hun eigen wijk.

De CWR bestaat uit wijkbewoners en raadsleden, die op basis van loting worden uitgenodigd om in de raad plaats te nemen. De CWR beslist over (delen van) de wijkagenda en de inzet van budgetten voor de wijk. Daarnaast wordt er een panel van 400 personen geloot, dat bij belangrijke beslissingen door de CWR wordt geconsulteerd. Met de evaluatie wil de gemeente Groningen inzicht verkrijgen in het proces rond (de invoering van) de CWR en nagaan of de gewenste resultaten worden bereikt.

Opzet onderzoek:

Voor de evaluatie gaan we na welke veronderstellingen ten grondslag liggen aan het invoeren van de CWR en wat de gemeente hiermee wil bereiken. Vervolgens volgen we de invoering van de CWR nauwgezet door onder andere bijeenkomsten van de CWR bij te wonen en interviews te houden met betrokkenen. Tevens voeren we een resultaatmeting uit, waarvoor we op drie meetmomenten gesprekken houden met de leden van de CWR en een vragenlijst uitzetten onder de 400 leden van het panel en de overige bewoners van de wijk.

Onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, drs. J. Snippe, R. Mennes MSc; K. Kloosterman (Onderzoek & Statistiek Groningen)

naar boven
Onderzoek Verlenging Pilot Alcoholmeter
Opdrachtgever:

Stichting Verslavingsreclassering GGz (SVG)

Vraag- en doelstelling:

Begin 2017 is de pilot alcoholmeter in de regio’s Rotterdam en Oost-Nederland gestart. De alcoholmeter is een enkelband waarmee het alcoholgebruik continu kan worden gemeten. Vanwege de beperkte instroom in 2017 heeft de SVG besloten de pilot met één jaar te verlengen. Om de aansluitingen in 2018 te doen toenemen zijn de selectiecriteria voor de deelnemers aangepast. De SVG heeft Intraval opdracht gegeven de pilot in 2018 te evalueren. Het onderzoek dient antwoord te geven op vragen over: de inzet van de Alcoholmeter als controlemiddel (binnen welke juridische kaders is inzet mogelijk); naleving van het alcoholverbod (welke cliënten zijn geschikt, wat zijn de ervaringen van de dragers en hoe betrouwbaar meet de Alcoholmeter de alcoholconsumptie); invloed van de Alcoholmeter op het gebruik en gedrag van de cliënt in relatie tot alcoholinname; en overige gevolgen van het alcoholverbod (zelfinzicht in drankgebruik en terugdringen problematisch alcoholgebruik).

Opzet onderzoek:

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden nemen we op twee verschillende momenten een vragenlijst af bij de dragers van de Alcoholmeter, te weten: op het moment dat de alcoholmeter wordt verwijderd en drie maanden daarna. Daarnaast vragen we registratiegegevens op van de Alcoholmeter, bij de politie en bij de reclassering. De gegevens van de Alcoholmeter geven informatie over het alcoholgebruik, terwijl de gegevens van de politie en reclassering inzicht geven in de (alcohol gerelateerde) recidive.     

Onderzoekers:

Drs. A. Kruize, R. Mennes MSc, J. van der Molen MSC, I. Schoonbeek MSc, M. Sijtstra MSc, drs. B.Bieleman 

naar boven
Evaluatie Pilot Alcoholmeter
Opdrachtgever:

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC)

Vraag- en doelstelling:

Begin 2017 start de pilot alcoholmeter in de regio’s Rotterdam en Oost-Nederland. De alcoholmeter is een enkelband waarmee het alcoholgebruik continu kan worden gemeten. Het doel van de pilot is om na te gaan hoe de alcoholmeter werkt en of het een geschikt middel kan zijn om in Nederland in te voeren. Het WODC heeft Intraval opdracht gegeven de pilot te evalueren. Deze evaluatie heeft twee doelen. Het eerste doel is het evalueren van het uitvoeringsproces. Dat wil zeggen dat dient te worden nagegaan in hoeverre de procedures omtrent de alcoholmeter door de betrokken partijen zo worden uitgevoerd zoals bedoeld. Het tweede doel van de evaluatie is het vaststellen van de effecten van het dragen van de alcoholmeter op het overmatig consumeren van alcohol en het plegen van geweldsdelicten (onder invloed).      

Opzet onderzoek:

We starten de evaluatie met de reconstructie van de interventielogica. Hiervoor voeren we onder meer een documentenstudie uit en houden we interviews met de opstellers van de pilot alcoholmeter. De evaluatie bestaat verder uit de volgende drie onderdelen: procesevaluatie; onderzoek naar de doelbereiking; en een imagostudie. Voor de procesevaluatie nemen we interviews af bij diverse betrokkenen, zoals projectteam, rechters, officieren, advocaten, medewerkers van de reclassering en familieleden van de participanten. Het onderzoek naar de doelbereiking bestaat vooral uit het analyseren van registratiegegevens en ondervragen van participanten en weigeraars. Bij beide groepen worden op drie verschillende momenten een vragenlijst afgenomen, te weten: op het moment dat de alcoholmeter wordt verwijderd; drie maanden later; en zes maanden later. Tot slot nemen we voor de imagostudie onder diverse groepen betrokkenen een beknopte vragenlijst af.     

Onderzoekers:

Drs. A. Kruize, R. Mennes MSc, I. Schoonbeek MSc, drs. B. Bieleman 

naar boven
Monitoring verplaatsen coffeeshops Amsterdam
Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Vraag- en doelstelling:

Het Amsterdamse beleid is gericht op het bevorderen van kleinschaligheid, transparantie, beheersbaarheid en spreiding van coffeeshops. Door een pilot uit te voeren en andere verplaatsingen te monitoren wil de gemeente onder meer inzicht krijgen in overlast rondom en beeldvorming over de coffeeshops. Verplaatsing van een coffeeshop kan tot (meer) overlast op de nieuwe locatie leiden. Daarnaast wijzigen wellicht de bezoekersstromen. Een deel van de klanten zal de coffeeshop blijven bezoeken, maar de nieuwe locatie kan tevens klanten trekken uit de nieuwe omgeving van de coffeeshop. De hoofdvraag van het onderzoek is: wat is het resultaat van de verplaatsing van een coffeeshop naar een nieuwe locatie?

Opzet onderzoek:

De opzet van het onderzoek bestaat uit drie metingen: een nulmeting, een éénmeting na een half jaar  en een eindmeting na anderhalf jaar. Per meting worden bij en rond de nieuwe locaties van de coffeeshops observaties en tellingen uitgevoerd, enquêtes afgenomen onder omwonenden (bewoners en ondernemers), interviews gehouden met exploitanten en politiegegevens verzameld. Daarnaast worden tijdens de één- en eindmeting ook bezoekers van de in het kader van de pilot verplaatste coffeeshop geënquêteerd.

Nagegaan wordt in hoeverre er sprake is van overlast en (gevoelens van) onveiligheid voor omwonenden, waaruit deze eventuele overlast bestaat en wanneer die zich voordoet. Inzicht in locatiespecifieke overlast rond de verplaatste coffeeshops maakt het immers mogelijk gerichte maatregelen te treffen om de overlast in de toekomst te voorkomen. Met de enquête onder de bezoekers wordt een goed beeld verkregen van onder meer de herkomst van de bezoekers, de oude clientèle en eventuele nieuwe bezoekers of zelfs nieuwe cannabisgebruikers.

Onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, R. Mennes MSc en M. Sijtstra MSc

naar boven
Onderzoek Oorzaken c.q. redenen dak- en thuisloosheid Rotterdam
Opdrachtgever:

Gemeente Rotterdam

Vraag- en doelstelling:

Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is in de afgelopen jaren toegenomen. Ook in Rotterdam is dit het geval. De gemeente Rotterdam wil graag inzicht in de redenen en oorzaken van dak- en thuisloosheid van de cliënten die zich recent hebben gemeld bij de stedelijke loketten in Rotterdam. Het gaat hier om: a. jongeren (18-23 jaar); b. volwassenen (23+); en c. gezinnen (23+ met kinderen). Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau Intraval opdracht gegeven voor het uitvoeren van een onderzoek naar de redenen c.q. oorzaken van dak- en thuisloosheid van de drie groepen.

Opzet onderzoek:

De onderzoeksopzet bestaat uit drie fases. In de eerste fase vragen we registratiegegevens op waarmee we een beeld willen verkrijgen van de (achtergrond)kenmerken van de doelgroepen. De eerste fase dient als basis voor de tweede fase waarin verdiepende gesprekken worden gehouden met 250 cliënten verdeeld over de drie groepen: jongeren, volwassenen en gezinnen. Vervolgens worden in de derde fase de eerste resultaten besproken met deskundigen en medewerkers van betrokken instellingen in de vorm van één of meerdere expertmeetings.

Onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, drs. A. Kruize, R. Mennes MSc, J. van der Molen MSC, I. Schoonbeek MSc, M. Sijtstra MSc, P. Löwik

naar boven
Onderzoek justitiële interventiepalet voor plegers en slachtoffers kindermishandeling
Opdrachtgever:

WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vraag- en doelstelling:

Om kindermishandeling te stoppen en herhaling te voorkomen kunnen door instanties in de justitiële keten verschillende maatregelen worden genomen. Deze maatregelen kunnen zowel gericht zijn op slachtoffers als op daders. Hierbij kan uit een palet van verschillende interventies en middelen worden geput. In opdracht van het WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie voert onderzoeksbureau Intraval een onderzoek uit naar interventies en middelen binnen de justitiële keten bij het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de interventies en middelen die binnen de justitieketen (kunnen) worden ingezet en uit te zoeken of er voor alle plegers en slachtoffers voldoende interventies beschikbaar zijn. Tevens gaan we na in hoeverre het huidige interventiepalet aansluit bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen (waaronder uit de social neurosciences) in het onderzoek naar kindermishandeling.

Opzet onderzoek:

We starten met een literatuurstudie waarna we de begrippen ‘kindermishandeling’, ‘interventie’ en ‘middelen’ operationaliseren. In de gesprekken met sleutelinformanten bakenen we de justitiële keten af. Vervolgens verzamelen we door middel van interviews met professionals van betrokken organisaties informatie over beschikbare interventies en middelen in de justitiële keten voor slachtoffers en plegers van kindermishandeling. Daarnaast gaan we na welke interventies zijn opgenomen in de databanken en vragen we registratiegegevens op om inzicht te krijgen in de mate waarin de interventies en middelen door verschillende partijen binnen de justitiële keten worden ingezet. Van deze interventies gaan we aan de hand van de literatuur en aanvullende interviews de bewezen effectiviteit na.

Onderzoekers:

Drs. J. Snippe, drs. B. Bieleman, R. Mennes MSc, M. Sijtstra MSc, I. Schoonbeek MSc, C. Bartelink MSc (Nederlands Jeugdinstituut), prof. dr. C. Keysers (universiteit van Amsterdam, Nederlands Instituut voor Neuroscience).

naar boven
Onderzoek Kwaliteit Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden
Opdrachtgever:

Gemeente Leeuwarden

Vraag- en doelstelling:

In opdracht van de gemeente Leeuwarden doet bureau Intraval onderzoek naar de kwaliteit van enkele vormen van ondersteuning in het sociaal domein in Leeuwarden. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning die onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) worden uitgevoerd. Om vorm te geven aan deze verantwoordelijkheid heeft de gemeente Leeuwarden een kwaliteitskader voor het Sociaal Domein ontwikkeld. De gemeente laat aan de hand van het toetsingskader twee thematische onderzoeken uitvoeren om te beoordelen of de kwaliteit van twee vormen van ondersteuning - het combineren van het bieden van woonruimte met thuisondersteuning en Beschermd Wonen - voldoende is en of de processen op de juiste wijze zijn ingericht en worden doorlopen.

Opzet onderzoek:

Het onderzoek kent drie fasen. In de eerste fase voeren we een documentenstudie uit, verzamelen we registratiegegevens en operationaliseren we het begrip ‘kwaliteit’. Op basis hiervan worden de vragenlijsten opgesteld die we in de tweede fase gebruiken tijdens de gesprekken met betrokkenen. In totaal zullen 100 gesprekken plaatsvinden met aanbieders, cliënten, sociaal werkers en ambtenaren. In de derde fase analyseren we de verkregen informatie en stellen we de rapportage op. Daarbij maken we gebruik van kruisvalidatie door de resultaten van meerdere bronnen met elkaar te vergelijken en op basis daarvan conclusies te formuleren.

Onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, drs. A. Kruize, M. Sijtstra MSc, R. Mennes MSc, I. Schoonbeek MSc.

naar boven
Onderzoek Verbindende Hulpverlening als Joint Venture
Opdrachtgever:

ZonMw

Vraag- en doelstelling:

Met financiering van ZonMw werken Lentis, VNN en de gemeente Groningen - in samenwerking met diverse andere betrokken partijen - aan het project Verbindende Hulpverlening als Joint Venture. Het project is een patiënt/burgerinitiatief en is bedoeld als leertraject van en voor ernstig beschadigde burgers die nu overbekend zijn bij de crisisdiensten en de politie. Hoe ervaren zij dat eigen regie loont en er meer uit het leven te halen is? Wat kan ‘outsiders’ verleiden (weer) verbindingen aan te gaan met de samenleving en vice versa?

Opzet onderzoek:

Praktijkbegeleidend onderzoek door Intraval is essentieel onderdeel van de Joint Venture. Het doel van het onderzoek is het boven tafel krijgen van werkzame mechanismen, succes- en faalfactoren van pogingen om ‘outsiders’ met hun leefomgeving te verbinden. Ook wordt met het onderzoek gewaarborgd dat de in het experiment verzamelde kennis overdraagbaar wordt. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de methode Realistic Evaluation, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke veronderstellingen ten grondslag liggen aan het experiment. Daarnaast wordt de uitvoering van het experiment gevolgd met een procesevaluatie. Voor het meten van resultaten bij de deelnemers aan het experiment wordt gebruik gemaakt van systemisch N=1-onderzoek. Het onderzoek vormt een continu cyclisch proces, waarbij de praktijk het onderzoek voedt en vice versa. De opgedane kennis wordt gedurende het project bovendien al gedeeld met belanghebbenden in de regio en het land.

Onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, drs. J. Snippe, M. Sijtstra MSc en I. Schoonbeek MSc

naar boven
Prevalentieschatting huiselijk geweld en kindermishandeling
Opdrachtgever:

WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie

Vraag- en doelstelling:

In opdracht van het WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met de Universiteit Utrecht voert onderzoeksbureau Intraval een onderzoek uit naar de prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van dit onderzoek is de omvang van huiselijk geweld, kindermishandeling en zo mogelijk van de omvang van de samenloop van huiselijk geweld én kindermishandeling in gezinnen te schatten met behulp van zogenoemde vangst-hervangst methoden. Daarnaast dient de ontwikkeling in omvang van huiselijk geweld in de tijd in kaart te worden gebracht.

Opzet onderzoek:

In het onderzoek worden schattingen uitgevoerd van de actuele omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan dit onderzoek is een verkennend onderzoek voorafgegaan, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intraval, naar de geschiktheid van verschillende databronnen (registraties) in de justitiële keten, de hulpverleningsketen en de gezondheidsketen. Op basis van de bevindingen uit deze voorstudie worden voor de omvangschatting registratiegegevens opgevraagd uit de justitiële keten (BVH, COMPAS/GPS, RiHG en RiSc/Quickscan), de Raad voor de Kinderbescherming en de Veiligheidsmonitor. Deze registraties wordt vervolgens gebruikt voor het uitvoeren van een omvangsschatting met vangst-hervangst methoden.

Dit onderzoek vindt plaats in de context van een groot onderzoek dat uit meerdere deelstudies bestaat. Het is gericht op het in kaart brengen van de actuele aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling en de ontwikkeling daarin sinds 2009.

Onderzoekers Intraval:

Drs. Jacco Snippe, drs. Bert Bieleman en Ralph Mennes Msc

Onderzoekers Universiteit Utrecht:

Prof. dr. Peter van de Heijden, dr. Maarten Cruyff, drs. Ger van Gils en mw. prof. dr. Catrin Finkenauer

naar boven
Onderzoek Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Gemeente Hoogeveen
Opdrachtgever:

Gemeente Hoogeveen

Vraag- en doelstelling:

In opdracht van de gemeente Hoogeveen voert bureau Intraval een onderzoek uit naar beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de gemeente Hoogeveen. De gemeente wil het huidige aanbod en de spreiding van voorzieningen, alsmede het gebruik, de behoefte en de spreiding van de doelgroep in Hoogeveen in kaart brengen. Tevens wil de gemeente inzicht krijgen in het verwachte aantal personen die in de toekomst een beroep zullen doen op de voorzieningen. Dit onderzoek is een aanvulling op het onderzoek dat bureau Intraval in samenwerking met Breuer Institute uitvoert naar beschermd wonen en de maatschappelijke opvang in centrumgemeente Assen. Gemeente Hoogeveen is één van de regiogemeenten van centrumgemeente Assen.

Opzet onderzoek:

In het kader van het onderzoek naar de maatschappelijke opvang en beschermd wonen dat wij in opdracht van de centrumgemeente Assen uitvoeren houden we onder meer interviews met vertegenwoordigers van de betrokken instellingen en met leden van de doelgroep. Om een goed beeld te krijgen van de situatie in Hoogeveen voeren we extra gesprekken met enkele vertegenwoordigers van betrokken instellingen en organisaties in Hoogeveen en extra gesprekken met cliënten van voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, drs. A. Kruize, M. Sijtstra MSc, I. Schoonbeek MSc

naar boven
Doelgroepenanalyse Maatschappelijke opvang centrumgemeente Almelo
Opdrachtgever:

Gemeente Almelo

Vraag- en doelstelling:

Naar aanleiding van de Maatschappelijke Vraag 2017 van de gemeente Almelo hebben Humanitas Onderdak Twente (HODT), Leger des Heils, Dimence en Tactus Verslavingszorg gezamenlijk een ambitiedocument opgesteld. In dat document gaan zij in op de Innovatieopgave Maatschappelijke Opvang. Zij gaan hierbij uit van een integrale benadering waarbij het uitgangspunt is te denken en te handelen vanuit een inclusieve samenleving. De instellingen vragen zich af of in het kader van deze integrale aanpak er binnen de gemeente wel een zo volledig mogelijk beeld bestaat van de doelgroep. Zij hebben daarom onderzoeks- en adviesbureau Intraval opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de doelgroepen binnen de maatschappelijke opvang. Deze zogenoemde doelgroepenanalyse dient te leiden tot inzicht in welk aanbod nodig is om de instroom in de maatschappelijke opvang te beperken en de uitstroom te bevorderen.

Opzet onderzoek:

Om een goed beeld te verkrijgen van de doelgroepen van de maatschappelijke opvang wordt zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie verzameld. Hiervoor voeren we onder meer een documentenstudie uit en vragen we registratiegegevens op bij de bij doelgroepen betrokken instellingen en organisaties. De meer kwalitatieve informatie verzamelen we door middel van interviews met leden van de doelgroepen en (groeps)gesprekken met vertegenwoordigers van de betrokken instellingen en organisaties. De resultaten worden gepresenteerd in een rapport.

Onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, drs. A. Kruize, M. Sijtstra MSc, I. Schoonbeek MSc   

naar boven
Monitor Opvang centrumgemeente Enschede
Opdrachtgever:

Gemeente Enschede

Vraag- en doelstelling:

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 ingegaan. In deze wet wordt  gesproken over twee ondersteuningsvormen die gemeenten moeten bieden als burgers zich niet op eigen kracht kunnen handhaven en onderdak en bescherming nodig hebben. Het gaat hierbij om opvang en beschermd wonen. Om de ontwikkelingen in de aard en omvang van de cliënten die gebruik maken van de verschillende vormen van opvang te kunnen volgen heeft de gemeente Enschede Intraval opdracht gegeven dit te monitoren. In de monitor staan de volgende vragen centraal: Wat is de aard en omvang van de doelgroepen die gebruik maken van de verschillende vormen van opvang? Wat is de onderliggende problematiek en in hoeverre komen deze doelgroepen voor in de politieregistraties? Daarnaast wordt in de monitor tevens ingegaan op bemoeizorg en opiaatverslaafden.    

 

Opzet onderzoek:

Bij elke meting worden geanonimiseerde gegevens verzameld uit de registraties van de instellingen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg, bemoeizorg en bij de politie. Op basis hiervan geven we beschrijvingen van de aard en omvang van de cliënten die gebruik maken van de verschillende vormen van opvang, bemoeizorg en de opiaatverslaafden.      

Onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, drs. A. Kruize, M. Sijtstra MSc

naar boven
Monitor Beschermd wonen centrumgemeente Enschede
Opdrachtgever:

Gemeente Enschede

Vraag- en doelstelling:

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 ingegaan. In deze wet wordt  gesproken over twee ondersteuningsvormen die gemeenten moeten bieden als burgers zich niet op eigen kracht kunnen handhaven en onderdak en bescherming nodig hebben. Het gaat hierbij om opvang en beschermd wonen. Om de ontwikkelingen in de aard en omvang van de cliënten die gebruik maken van de verschillende vormen van beschermd wonen te kunnen volgen heeft de gemeente Enschede Intraval opdracht gegeven dit te monitoren. In de monitor staan de volgende vragen centraal: Wat is de aard en omvang van de doelgroepen die gebruik maken van de verschillende vormen van beschermd wonen? En in hoeverre komen deze doelgroepen voor in de politieregistraties?

Opzet onderzoek:

Bij elke meting worden geanonimiseerde gegevens verzameld uit de registraties van de instellingen voor beschermd wonen en bij de politie. Op basis hiervan geven we beschrijvingen van de aard en omvang van de cliënten die gebruik maken van de verschillende vormen van beschermd wonen.

Onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, drs. A. Kruize, M. Sijtstra MSc

naar boven
Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ
Opdrachtgever:

Gemeente Apeldoorn

Vraag- en doelstelling:

In opdracht van de gemeente Apeldoorn monitort bureau Intraval sinds 2004 jaarlijks de kenmerken en omvang van alle doelgroepen van de Maatschappelijk Opvang in de regio Oost Veluwe. Met deze monitor worden resultaten van de maatschappelijke zorg in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Voorst in kaart gebracht aan de hand van registratiegegevens. Gezien de taakuitbreiding van de gemeenten worden vanaf 2015 naast de cliënten in de Maatschappelijk Opvang ook de cliënten van Beschermd Wonen GGZ in de monitor opgenomen. Daarbij worden de volgende doelgroepen onderscheiden: feitelijk daklozen; opiaatverslaafden; cliënten van de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGz); zwerfjongeren; jonge moeders; huurders met woonproblemen; en ex-gedetineerden.

Opzet onderzoek:

Voor het uitvoeren van de monitor maken de onderzoekers allereerst gebruik van gegevens over cliënten die gebruik hebben gemaakt van de maatwerkvoorzieningen voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ. De onderzoekers kunnen daarbij voor een groot deel putten uit de gegevens waarover de gemeente beschikt in het kader van centrale toegang van cliënten. Ter aanvulling hierop vragen de onderzoekers bij de maatwerkvoorzieningen informatie op over de woonsituatie (al dan niet dakloos) en het middelengebruik van cliënten.

De gegevens van de maatwerkvoorzieningen worden vervolgens gecompleteerd met registraties van de algemene voorzieningen (waaronder de nachtopvang), politie, informatie van woningcorporaties, registraties van Tactus Verslavingszorg over opiaatverslaafden, gegevens van het Coördinatiepunt Jonge Moeders en gegevens van het Contactpunt ex-gedetineerden. Door het onderling combineren van de registratiegegevens van de verschillende instellingen en het koppelen van deze gegevens aan registraties van eerdere jaren, kunnen kenmerken en omvang van de doelgroepen worden vastgesteld en worden ontwikkelingen hierin tussen de verschillende jaren zichtbaar. De resultaten worden gerapporteerd in een beknopte factsheet.

Onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, R. Mennes Msc, I. Schoonbeek Msc

naar boven
Monitor huiselijk geweld Twente
opdrachtgever:

Gemeente Enschede

vraag en doelstelling:

Na de onderkenning van de aard en omvang van de problematiek rondom huiselijk geweld heeft de overheid beleid ontwikkeld voor de aanpak hiervan. De gemeenten spelen een centrale rol in de uitvoering van het overheidsbeleid. Voor een goede beleidsvorming, -uitvoering en evaluatie van de aanpak is inzicht in de (aantallen) daders en slachtoffers van huiselijk geweld in de gemeenten in Twente essentieel. De (centrum)gemeente Enschede wil daarom periodiek inzicht in aantallen verdachten en slachtoffers, hun achtergrondkenmerken, eerste meldingen en recidive. Zij heeft Intraval opdracht gegeven de ontwikkelingen in de (aantallen) daders en slachtoffers jaarlijks te monitoren.

opzet onderzoek:

Om de ontwikkelingen in kaart te brengen worden jaarlijks registratiegegevens opgevraagd bij de instellingen in Twente die te maken hebben met huiselijk geweld. Het gaat hierbij zowel om instellingen die contacten hebben met de (vermoedelijke) plegers (politie, justitie en reclassering) als om instellingen die opvang c.q. hulpverlening bieden aan de slachtoffers van huiselijke geweld (wijkteams, vrouwenopvang en GGZ). Ook worden gegevens meegenomen van Veilig Thuis Twente. Op basis van deze registratiegegevens wordt inzicht verkregen in de aard en omvang van de incidenten en de kenmerken (leeftijd, geslacht en woonplaats) van de verdachten en slachtoffers.

onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, mw. drs. A. Kruize, mw. mw. I. Schoonbeek MSc

naar boven
Onderzoek verslaafde jongeren Hoogeveen
opdrachtgever:

Gemeente Hoogeveen

vraag- en doelstelling:

Verslaving onder jongeren lijkt in de gemeente Hoogeveen hoger dan gedacht. Een aantal moeders van verslaafde jongeren heeft het MoederTeam opgericht. Samen met de gemeente Hoogeveen en een aantal hulpverleningsinstanties proberen zij samen tot een goede aanpak te komen om verslaving onder jongeren aan te pakken. Hiervoor wil de gemeente Hoogeveen inzicht verkrijgen in de keuzes die (ex)verslaafde jongeren maken (bij het blijven) gebruiken van middelen en de wijze waarop ex-verslaafde jongeren van hun verslaving zijn afgekomen. Daarnaast wil de gemeente weten wat jongeren nodig hadden gehad om andere keuze te maken en op welke momenten. De bevindingen moeten leiden tot een betere afstemming van preventie en interventie.  

opzet onderzoek:

Om inzicht te krijgen in de achtergrondkenmerken van (ex)verslaafde jongeren en de middelen die zij gebruiken, vragen we bij instellingen voor verslavingszorg en bij de politie een aantal gegevens op. Daarnaast houden we een groepsgesprek met een aantal moeders van het MoederTeam. Vervolgens gaan we in gesprek met de jongeren. We spreken zowel jongeren die nog verslaafd zijn als jongeren die niet meer verslaafd zijn.

onderzoekers:

M. Sijtstra MSc, I. Schoonbeek MSc, drs. B. Bieleman

naar boven
Monitor Tabaksverstrekking jongeren
opdrachtgever:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoritiet (NVWA)

vraag- en doelstelling:

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. Met de verhoging van de leeftijdsgrens wil het kabinet het aantal jongeren dat rookt terugdringen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil graag meer inzicht in de naleving van deze gewijzigde leeftijdsgrens en heeft daarom Intraval gevraagd onderzoek te doen naar de verkoop van tabaksproducten en/of e-sigaretten aan jongeren. De drie hoofdvragen van het onderzoek luiden als volgt: 1. In hoeverre proberen jongeren beneden 18 jaar momenteel tabaksproducten en/of e-sigaretten te kopen in speciaalzaken, levensmiddelenzaken, pompstations en horecagelegenheden (bestelpoging)?; 2. Welke interactie vindt plaats tussen jongere en verstrekker bij een aankooppoging?; 3. In hoeverre lukt het jongeren beneden 18 jaar momenteel tabaksproducten en/of e-sigaretten te kopen in speciaalzaken, levensmiddelenzaken, pompstations en horecagelegenheden (slaagkans)?

opzet onderzoek:

Er wordt een landelijke, representatieve inventarisatie gehouden onder jongeren. Hiervoor worden jongeren in de leeftijdscategorieën 14/15- jarigen en 16/17-jarigen, telefonisch geënquêteerd. In de enquête wordt gevraagd naar het feitelijk aankoopgedrag van de jongeren en de reacties daarop bij het verkrijgen van tabaksproducten en/of e-sigaretten door de verstrekkers. Bovendien zal worden gevraagd op welke dagen en tijdstippen de jongeren met name tabaksproducten en/of e-sigaretten kopen en of ze bepaalde tactieken toepassen om tabaksproducten en/of e-sigaretten te kopen.

onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, mw. drs. A. Kruize, M. Sijtstra MSc.

naar boven
Monitor aanpak jeugdproblematiek Enschede-Zuid
opdrachtgever:

Gemeente Enschede

vraag- en doelstelling:

De gemeente Enschede wil graag (meer) inzicht in hoe de jeugdaanpak in Zuid – en in het bijzonder de combinatie van de groepsaanpak en de gezinsaanpak – wordt vormgegeven, hoe de aanpak verloopt en wat de eerste resultaten zijn. Indien de aanpak succesvol blijkt te zijn wordt deze verder uitgerold over de stad. Daarnaast wil de gemeente Enschede de jongeren van cohort 2012 en cohort 2013 volgen door een cohortstudie. De gemeente heeft Intraval de opdracht gegeven voor de uitvoering van zowel het onderzoek naar de vernieuwde aanpak van jongerenproblematiek in zuid als de cohortstudie.

opzet onderzoek:

Voor het beantwoorden van de vragen over de aanpak, de uitvoering en de opbrengsten van de jeugdaanpak in zuid wordt gebruik gemaakt van het INK-model. In dit model worden twee onderdelen onderscheiden, namelijk inspanningen en opbrengsten. De inspanningen zijn onder te verdelen in input en proces, terwijl opbrengsten onderverdeeld kunnen worden in output en outcome. Er wordt een indicatorenoverzicht ontwikkeld, waarin input-, proces-, output- en outcome-indicatoren worden geformuleerd. De betrokken instellingen worden op twee momenten gevraagd dit indicatorenoverzicht in te vullen c.q. de benodigde informatie hiertoe aan de onderzoekers te verstrekken. Daarnaast worden voor het volgen van de cohorten 2012 en 2013 periodiek gegevens opgevraagd bij instanties die bij de jongeren betrokken zijn c.q. informatie over hen vastleggen. Om ook inzicht te krijgen in het preventieve onderdeel van de aanpak, gericht op broertjes en zusjes van de jongeren uit de cohorten, worden tevens gegevens van deze broertjes en zusjes opgevraagd.

onderzoekers:

Drs. B. Bieleman, mw. drs. A. Kruize

naar boven