INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Publicatie: Lichte hulp gewaardeerd
Lichte hulp gewaardeerd
Evaluatie Licht Pedagogische Hulpverlening 12+
Uitgave: Stichting Intraval, oktober 2016
Tekst: M. Boendermaker, R. Mennes, J. Snippe, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 225 5
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Afbeeldingen omslag: A. Breukelman, C. Leijen (Noorderpoort)
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     Gefinancierd door ZonMw
Werkterrein: Jeugd
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 25,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Doelstelling onderzoek
1.2    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet
2.1    Reconstrueren interventietheoriet
2.2    Ontwikkelen meetinstrument
2.3    Uitvoeren resultaatsmeting
2.4    Interviews professionals
2.5    Analyse en rapportage
Hoofdstuk 3 Interventietheorie
3.1    Ontstaansgeschiedenis
3.2    Doelgroep en probleembeschrijving
3.3    Probleemanalyse
3.4    Beoogde uitkomsten
3.5    Werkwijze
3.6    Theoretische onderbouwing
3.7    Werkzame bestanddelen
3.8    Randvoorwaarden
3.9    Schematisch overzicht interventietheorie
Hoofdstuk 4 Beschrijving onderzoeksgroep
4.1    Beschrijving gezinnen
4.2    Kenmerken jongeren
4.3    Kenmerken ouders
Hoofdstuk 5 Resultaten jongeren
5.1    Zelfvertrouwen
5.2    Sociaal-emotionele problemen
5.3    Communicatie en interactie
5.4    Sociale contacten
5.5    Resultaten op individueel niveau
5.6    Tevredenheid jongeren
5.7    Resumé
Hoofdstuk 6 Resultaten ouders
6.1    Zelfvertrouwen
6.2    Opvoedvaardigheden
6.3    Communicatie en interactie
6.4    Sociale contacten
6.5    Resultaten op individueel niveau
6.6    Tevredenheid ouders
6.7    Resumé
Hoofdstuk 7 Hulp aan gezinnen
7.1    Gestelde doelen
7.2    Duur en intensiteit hulpverlening
7.3    Inhoud hulpverlening
7.4    Gerealiseerde doelen
7.5    Resumé
Hoofdstuk 8 Samenvatting en conclusies
8.1    Mate van doelrealisatie
8.2    Relevantie contextfactoren
8.3    Werkzame factoren
8.4    Slotconclusie
8.5    Aanbevelingen
Geraadpleegde literatuur