INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Publicatie: Evaluatie Jeugd- en Gezinsteam Leeuwarden
Evaluatie Jeugd- en Gezinsteam Leeuwarden
Uitgave: Stichting Intraval, september 2016
Tekst: M. Boendermaker, J. Snippe, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 225 5
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     Gemeente Leeuwarden
Werkterrein: Jeugd
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Pilot Jeugd- en gezinsteam
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Beleidsveronderstellingen
2.1    Achtergrond en aanleiding pilot
2.2    Doelstelling pilot
2.3    Doelgroep en werkwijze
2.4    Resultaten uit eerder onderzoek
2.5    Veronderstelde werkzame mechanismen
Hoofdstuk 3 Ervaringen wijkteams en ketenpartners
3.1    Werkwijze
3.2    Kennis
3.3    Vaardigheden
3.4    Tijdsbesteding
3.5    Samenwerking met ketenpartners
Hoofdstuk 4 Meningen over scenario’s
4.1    Scenario 1: Stadsbreed expertteam
4.2    Scenario 2: Acht geïntegreerde teams
Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusies
5.1    Werkwijze
5.2    Kennis
5.3    Tijd
5.4    Samenwerking met ketenpartners
5.5    Scenario’s
5.6    Ten slotte
Literatuur