INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Publicatie: Eerste evaluatie POH-jeugd Leeuwarden
Eerste evaluatie POH-jeugd Leeuwarden
Uitgave: Stichting Intraval, april 2016
Tekst: M. Boendermaker, J. Snippe, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 219 4
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     Gemeente Leeuwarden
Werkterrein: Jeugd
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksactiviteiten
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Registratiegegevens
2.1    Dataverzameling volgens onderzoeksvoorstel
2.2   Ontvangen data DFZ en gemeente Leeuwarden
over doorverwezen jeugdigen
2.3    Ontvangen data huisartsen over POH-jeugd
Hoofdstuk 3 Verloop van de pilot
3.1    Doelstelling van de pilot
3.2    Invulling functie POH-Jeugd
3.3    Samenwerking tussen huisartsen en POH-Jeugd
3.4    Samenwerking tussen POH-Jeugd en ketenpartners
3.5    Succesfactoren en aandachtspunten
Hoofdstuk 4 Samenvatting en conclusies
4.1    Doorverwijzingen
4.2    Samenwerking ketenpartners
4.3    Ten slotte