INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Publicatie: Onderzoek budgetten transitie jeugdzorg Drenthe en Groningen
Onderzoek budgetten transitie jeugdzorg Drenthe en Groningen
Uitgave: Stichting Intraval, februari 2014
Tekst: J. Snippe (Intraval), M. Bakker (PIONN), N. Postma (Breuer Institute)
ISBN: 978 90 8874 171 5
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Projectleider Transitie Jeugdzorg Drenthe en Projectleider Transitie Jeugdzorg
Groningen
Werkterrein: Jeugd,
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Vraagstelling
1.2    Opzet onderzoek
Hoofdstuk 2 Literatuur
2.1    Verklarende factoren voor verschil in zorgconsumptie
2.2    Verdeelmodel jeugdzorg SCP
Hoofdstuk 3 Methode en resultaten
3.1    Methode
3.2    Resultaten
Hoofdstuk 4 Budgetrisico’s Groningen en Drenthe
4.1    Budget per jeugdige in peiljaar 2012
4.2    Totaal budget periode 2012-2017 inclusief taakstelling
4.3   Budget per jeugdige 2012-2018 inclusief scenario
landelijk verdeelmodel
4.4    Budget per jeugdige in gemeenten Drenthe en Groningen
4.5    Effecten verdeelmodel
Hoofdstuk 5 Conclusies
5.1    Verklarende factoren
5.2    Budgetrisico’s gemeenten
5.3    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1 Methodische verantwoording
Bijlage 2 Overzicht verklarende factoren
Bijlage 3 Resultaten regressiemodellen