INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Publicatie: Voor aanmelding
Voor aanmelding
Onderzoek voorveld crisisaanmeldingen Jeugdzorg provincie Groningen
Uitgave: Stichting Intraval, januari 2014
Tekst: M. Boendermaker, J. Snippe, J. Reimer, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 167 8
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiƫl
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Bureau Jeugdzorg Groningen, Elker, gemeente
Groningen
Werkterrein: Jeugd,
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Kenmerken crisisaanmeldingen
2.1    Kenmerken jeugdigen
2.2    Kenmerken crisisaanmeldingen
2.3    Betrokken professionals
Hoofdstuk 3 Beschrijving voorveld
3.1    Typologie
3.2    Ontspoorde pubers met onmachtige ouders
3.3    Pubers met psychische problematiek
3.4    Verwaarloosde kinderen
Hoofdstuk 4 Conclusies
4.1    Kenmerken en problematiek crisisaanmeldingen
4.2    Betrokken instanties
4.3    Zorgsignalen en interventies
4.4    Aanbevelingen
Bijlage Procedure benaderen gezinnen