INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Jeugd

Publicatie: Bezorgd om softdrugs
Bezorgd om softdrugs
Onderzoek middelengebruik jongeren Groningse stadsdeel Noorddijk
Uitgave: Stichting Intraval, juni 2011
Tekst: S. Biesma, R. Nijkamp, C. Zimmerman, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 116 6
Omslag: E. Cusiël
Opmaak: C. Zimmerman MSc.
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Groningen
Werkterrein: Jeugd,
(Publicaties Jeugd)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 15,00 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Aanleiding
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Algemene cijfers
2.1    Landelijke gegevens prevalentie
2.2    Lokale gegevens prevalentie
2.3    Overlast
2.4    Verslavingszorg
2.5    Resumé
Hoofdstuk 3 Mening betrokkenen
3.1    Landelijke bevindingen
3.2    Bevindingen Noorddijk
3.3    Resumé
Hoofdstuk 4 Ervaringen jongeren
4.1    Bevindingen veldwerk
4.2    Achtergrondkenmerken
4.3    Alcohol- en drugsgebruik
4.4    Verkrijgbaarheid middelen
4.5    Contacten hulpverlening
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusies
5.1    Aard en omvang middelengebruik Noorddijk
5.2    Verhouding Noorddijk en elders
5.3    Drugshandel Noorddijk
5.4    Vergelijking visie en cijfermateriaal
5.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage Tabellen Jeugdgezondheidsenquête