INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Onderzoek Pilotprojecten campussen
3. Eindrapport: proces- en effectevaluatie
uitgave
Stichting Intraval, mei 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 0886
omslag
E. Cusiël
opmaak
C.Zimmerman, N.Tromp
druk
Copy-Copy, Drukkerij Webers
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Summary (198 Kb)
Publicatie (1,8 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 25,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening 4599784 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Onderzoek Pilotprojecten campussen'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary

DEEL 1 ACHTERGROND
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Bevindingen voortgangsrapporten
1.2    Pilotprojecten
1.3    Onderzoeksvragen
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Methodologische verantwoording
2.1    Onderzoeksopzet
2.2    Verloop procesevaluatie
2.3    Verloop effectevaluatie
2.4    Vragenlijst en analysemethoden
2.5    Kenmerken controlegroep versus experimentele groep
2.6    Te beantwoorden onderzoeksvragen

DEEL 2 PROCESEVALUATIE
Hoofdstuk 3    Implementatie en ontwikkeling
3.1    Doelstelling
3.2    Deelnemers en doelgroepen
3.3    Methodiek
3.4    Theoretische onderbouwing
3.5    Professionaliteitsbeginsel
3.6    Randvoorwaarden
3.7    Nazorg
Hoofdstuk 4   Ervaringen betrokken partijen
4.1    Beschrijving netwerk
4.2    Samenwerking
4.3    Doelgroep
4.4    Methodiek
4.5    Continuïteit

DEEL 3 EFFECTEVALUATIE
Hoofdstuk 5   Theoretisch kader
5.1    Bereikte doelgroep
5.2    Beoogde en gemeten doelstellingen
5.3    Projectkenmerken
5.4    Typologie projecten
Hoofdstuk 6   Beschrijving deelnemers
6.1    Beschrijving deelnemers versus doelgroep
6.2    Uitstroom versus uitval
6.3    Beschrijving onderzoeksgroep
6.4    Resumé
Hoofdstuk 7    Mate van doelbereiking
7.1    Deelnemers
7.2    Kenmerken deelnemers op hoofddoel
7.3    Kenmerken deelnemers op subdoelen
7.4    Kenmerken projecten op hoofddoel
7.5    Kenmerken projecten op subdoelen
7.6    Voorspellende waarde subdoelen
7.7    Prestatie-indicatoren
7.8    Deelnemers versus controlegroep
7.9    Resumé
Hoofdstuk 8    Registratiegegevens
8.1    Politieregistraties
8.2    Scholen
8.3    Resumé
Hoofdstuk 9    Kosten-baten
9.1    Kosten-baten analyse
9.2    Kosteneffectiviteit
9.3    Effectiviteitsmodel
9.4    Resumé

DEEL 4 CONCLUSIES
Hoofdstuk 10    Conclusies
10.1    Implementatie en ontwikkelingen
10.2    Beoogde en bereikte doelstellingen
10.3    Outcome en projectkenmerken
10.4    Samenwerking met betrokken partijen
10.5    Kosten-baten
10.6    Leerpunten
10.7    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Dankwoord
Bijlage 1 Samenvatting eerste voortgangsrapport
Bijlage 2 Samenvatting tweede voortgangsrapport
Bijlage 3 Vragenlijst
Bijlage 4 RCI en vuistregel
Bijlage 5 Ervaring betrokkenen per project
Bijlage 6 Overzicht projectkenmerken
Bijlage 7 Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.