INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Onderzoek Pilotprojecten campussen
1. Beschrijving projecten en doelgroep
uitgave
Stichting Intraval, augustus 2008
tekst
prijs
€ 17,50
ISBN
978 90 8874 038 1
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendermaker, M. Hofman
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (324 Kb)
Publicatie (1 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Onderzoek Pilotprojecten campussen'
Inhoudsopgave
Summary
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Beknopte onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Beleidsveronderstellingen
2.1    Probleemsituatie
2.2    Inspanningen
2.3    Gedragsverandering
2.4    Exogene factoren en randvoorwaarden
2.5    Schematische weergave
Hoofdstuk 3    Effectiviteitscriteria
3.1    Doel interventie
3.2    Doelgroep
3.3    Methodiek
3.4    Behoeftebeginsel
3.5    Theoretische onderbouwing
3.6    Aansluiting bij motivatie deelnemer
3.7    Programma-integriteit
3.8    Professionaliteitsbeginsel
3.9    Randvoorwaarden
3.10  Continuïteit en nazorg
Hoofdstuk 4   Implementatie
4.1    Doelstellingen
4.2    Doelgroep en instroom
4.3    Methodiek
4.4    Randvoorwaarden
4.5    Continuïteit en nazorg
Hoofdstuk 5   Kenmerken deelnemers
5.1    Persoonskenmerken
5.2    Gedragsindicatoren
5.3    School/werksituatie
5.4    Vrijetijdsbesteding
5.5    Gezinssituatie
Hoofdstuk 6   Bestaande projecten
6.1    Doelstellingen
6.2    Doelgroep
6.3    Invulling projecten
6.4    Kenmerken deelnemers
6.5    Vergelijking met pilotprojecten
Hoofdstuk 7   Conclusies
7.1    Pilotprojecten
7.2    Doelgroep
7.3    Vergelijking met bestaande projecten
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Opzet totale evaluatie
Bijlage 2 Vragenlijst jongeren
Bijlage 3 Effectiviteitscriteria per project
Bijlage 4 Aantallen instroom per project
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.