Naar de Homepage PublicatiesJeugd
 
Monitor risicojongeren Groningen 2004
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (526 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Samenvatting en conclusies
Om meer inzicht te krijgen in het aantal risicojongeren in de stad Groningen is in 2001 en 2002, in het kader van het project naar de aard, omvang en aanpak van risicojongeren verschillende instanties gevraagd om gegevens uit hun registraties. Deze gegevens verzameling vormde de aanzet voor het monitoren van risicojongeren in de stad Groningen. Met deze monitor kunnen ontwikkelingen in omvang en kenmerken van risicojongeren in de tijd worden gevolgd.
Geregistreerde jongeren
Evenals in 2001 zijn voor 2002 en 2003 wederom verschillende instellingen benaderd om gegevens uit hun registraties aan te leveren. Het aantal geregistreerde jongeren bij de instellingen is in de jaren 2002 en 2003 hoger dan in 2001. In 2001 zijn bijna vier duizend jongeren geregistreerd (3.877 geregistreerde jongeren) die zijn te herleiden tot de drie leefgebieden school/werk, gezin en vrije tijd, terwijl dit in 2002 en 2003 4.285 respectievelijk 4.062 bedraagt (tabel 1).
Aantal geregistreerde jongeren bij instanties naar leefgebied
Indien wordt gekeken naar de afzonderlijke leefgebieden dan blijkt dat het leefgebied school en werk een registratiepiek kent in 2002 (tabel 1). In dat jaar zijn met name bij het Jongerenloket relatief veel jongeren geregistreerd. Op het leefgebied gezin is een toename te zien in het aantal jongeren dat is geregistreerd bij het Jongeren Advies- en Begeleidingscentrum (JABC). Een laatste ontwikkeling doet zich voor bij de politie (onderdeel van het leefgebied vrije tijd). Daar zijn in 2002 en met name in 2003 meer jongeren geregistreerd vanwege het begaan van een overtreding of het plegen van een misdrijf.
Schatting risicojongeren
De bestanden van de verschillende instanties zijn samengevoegd tot een geanonimiseerd databestand. In dit bestand komt elke jongeren een keer voor. Na de selectie van de risicojongeren blijkt het minimum aantal jongeren dat staat geregistreerd bij een of meer instanties redelijk stabiel te zijn. In 2001 ligt het minimum aantal op 1.981, terwijl het in 2002 en 2003 om respectievelijk 1.771 en 1.925 geregistreerde risicojongeren gaat (tabel 2).
Omvangschatting en minimum aantal risicojongeren
Toepassing van de capture-recapture methode leidt tot een schatting van rond de 3.800 risicojongeren in 2002 en 2003 tot rond de 4.500 in 2001. Er is geen sprake van een significant verschil tussen de jaarlijkse omvangschattingen. Wel kan worden gesproken van een ontwikkeling in de goede richting. De geschatte omvang van het aantal risicojongeren in de stad Groningen laat een dalende tendens zien.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.