INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Risicojeugd in Stad
Aard, omvang en aanpak van risicojongeren in de stad Groningen
uitgave
Stichting INTRAVAL, Giska, oktober 2002
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90 73115 16 1
opmaak
C. Brandsma
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
bindwerk
Binderij Steen
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Risicojeugd in Stad
Korte samenvatting
Risicofactoren als het ontbreken van een startkwalificatie, frequent spijbelen, een negatieve thuissituatie, veelvuldig gebruik van middelen, politiecontact of psychosociale problematiek maken jongeren kwetsbaar, waardoor zij terecht kunnen komen in een problematische situatie. Ook in Groningen zijn jongeren die dit risico lopen, maar de aard en omvang en de aanpak van deze risicogroep is nog niet goed bekend.
In dit boek wordt de aard en omvang van de risicojongeren in de stad Groningen beschreven en wordt aangegeven op welke wijze de aanpak kan worden vormgegeven. Het gaat hierbij om de vragen welke kenmerken deze risicojongeren hebben, welke categorieën zijn te onderscheiden, om welke aantallen het gaat en welke aanpak hiervoor het meest geëigend is.
Allereerst is hiervoor in overleg met betrokken organisaties een definitie van risicojongeren opgesteld. Vervolgens zijn registratiegegevens opgevraagd en geanalyseerd. Tevens zijn observaties verricht op plekken waar risicojongeren bijeenkomen. Op deze plekken is contact gelegd met risicojongeren en zijn interviews met hen gehouden. Ten slotte zijn de onderzoeksresultaten gebruikt voor een nadere aanpak van de risicojongeren in de stad Groningen.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Doelstelling
1.2    Opzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Definiëring
2.1    Literatuur
2.2    Sleutelinformanten
2.3    Definitie
Hoofdstuk 3    Profielen
3.1    Inactieve blowers
3.2    Jongeren met probleemouders
3.3    Geïsoleerden met psychische problemen
3.4    Speciaal onderwijsleerlingen uit gebroken gezinnen
3.5    Criminele vechtersbazen
3.6    Harde kern
3.7    Resumé
Hoofdstuk 4    Registraties
4.1    School/werk
4.2    Gezin
4.3    Vrije tijd
4.4    Gedragsstoornissen
4.5    Overlap instellingen
4.6    Omvangschatting
5.1    Definitie
5.2    Profielen
5.3    Registraties
Hoofdstuk 6    Aanpak
6.1    Aandachtspunten risicofactoren
6.2    Aandachtpunten profielen
6.3    Aandachtspunten registratie
6.4    Vorm
Hoofdstuk 7    Samenvatting en conclusies
7.1    Opzet
7.2    Achtergrondinformatie
7.3    Hangplekken
7.4    De groepen
7.5    Conclusies
Literatuur
Bijlage 1    Achtergrondgegevens geïnterviewde jongeren
Bijlage 2    Vindplaatsen
Bijlage 3    Stadsdelen en werkgebieden JJT's en SST
Bijlage 4    Coachmethodiek
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.