INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Jeugdrapportage Zuid-Holland 1999
 
uitgave
Stichting INTRAVAL en PJ Partners, september 1999
tekst
prijs
€ 15,90
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,90 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Jeugdrapportage Zuid-Holland 1999'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Vragen
1.2    Werkzaamheden
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Leefsituatie
2.1    Demografische gegevens
2.2    Opvoedingsondersteuning
2.3    Onderwijs
2.4    Arbeidsmarktpositie
2.5    Gezondheid
2.6    Criminaliteit
2.7    Risicigroepen deviant gedrag en psychosociale problemen
Hoofdstuk 3    Jeugdzorg
3.1    Het aanbod van voorzieningen
3.2    Gebruik voorzieningen
3.3    Zorgtoewijzing
3.4    Jeugdbescherming
3.5    Raad voor de Kinderbescherming
3.6    Geestelijke gezondheidszorg
Hoofdstuk 4    Wachttijden in de jeugdzorg
4.1    Opzet
4.2    Uitwerking
4.3    Schets voorzieningen Regio Zuid
4.4    Wachttijden in regio Zuid
4.5    Suggesties ter verbetering
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5    Resultaten case-studies
5.1    Opzet
5.2    Jeugdcriminaliteit Zuid-Holland Noord
5.3    Opvoedingsondersteuning Midden Holland
5.4    Onderwijs en zorg Zuid-Holland Zuid
5.5    Conclusies en aanbevelingen
Literatuur
Bijlage 1    Gebruikte afkortingen
Bijlage 2    Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten
Bijlage 3    Case-study A: Jeugdcriminaliteit Zuid-Holland Noord
Bijlage 4    Case-study B: Opvoedingsondersteuning Midden Holland
Bijlage 5    Case-study C: Onderwijs en zorg Zuid-Holland Zuid
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.