INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Drokte um draank & drugs
Onderzoek naar aard en omvang van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren in Drentse plattelandsgemeenten
uitgave
Stichting INTRAVAL / CAD Drenthe, april 1998
tekst
B. Bieleman, H. Maarsingh (INTRAVAL), M.F. Stollenga (CAD Drenthe)
prijs
Exemplaren zijn te bestellen bij het CAD Drenthe, 0592-312434
isbn
90-72337-53-0
omslag
Jeannette Ensing, Groningen
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen bij het CAD Drenthe, 0592-312434.
  Cover van publicatie 'Drokte um draank en drugs'
Korte samenvatting
De afgelopen jaren zijn er meer en meer signalen dat het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Drentse plattelandsgemeenten toeneemt. Een aanzienlijk deel van de jongeren zou betrokken zijn bij handel en gebruik. Bovendien bestaat het idee dat jongeren op steeds jongere leeftijd gaan gebruiken.
Om een duidelijker beeld te krijgen van dit drank- en drugsgebruik, is onderzoek gedaan in de gemeenten Dwingeloo, Diever, Westerbork, Smilde en Rolde. Er zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met 14 sleutelinformanten en 30 gebruikende jongeren. Verder hebben ruim 350 jongeren van 12-18 jaar meegewerkt aan een representatieve enquête. Het onderzoek is een gezamelijk project van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs Drenthe (CAD Drenthe) en onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de provinciale projectgroep I.V. = O.K.
Het onderzoek geeft inzicht in de omvang van het alcohol- en drugsgebruik in Drenthe. Het gaat hierbij niet alleen om alcohol en softdrugs, maar eveneens om drugs als paddo's, XTC en cocaïne. verder wordt een beeld geschetst van de diverse gebruikersgroepen en de omstandigheden waarin wordt gehandeld en gebruikt. Op basis van deze informatie zijn aanbevelingen geformuleerd voor preventie en interventie.
Duidelijk wordt dat drugsgebruik onder jongeren niet alleen een grootstedelijk fenomeen is. Ook op het platteland zijn diverse drugs als hasj, weed en XTC doorgedrongen. Toch blijkt dat alcohol voor jongeren van het Drentse platteland, als voorheen, een belangrijke rol speelt en zelfs is toegenomen.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Doelstelling onderzoek
1.2    Vraagstelling
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Methodologische verantwoording
2.1    Onderzoeksopzet
2.2    Onderzoeksinstrumenten
2.3    Steekproeftrekking en respons enquête
2.4    Betrouwbaarheid en representativiteit enquête
2.5    Verwerking gegevens en analyse
Hoofdstuk 3    Achtergronden
3.1    Achtergrondkenmerken
3.2    School en werk
3.3    Leefstijl
Hoofdstuk 4    Alcohol- en drugsgebruik
4.1    Alcohol
4.2    Blowen
4.3    Pillen
4.4    Energy-drinks en paddo's
4.5    Overige drugs
Hoofdstuk 5    Drugsgebruikers
5.1    Drugsgebruik volgens de sleutelinformanten
5.2    Aanvang drugsgebruik
5.3    Verloop van de drugscarrière
5.4    Drugsgebruik en deviant gedrag
5.5    Sociaal netwerk van gebruikers
Hoofdstuk 6    Informatie
6.1    Kennis over alcohol en drugs
6.2    Informatie
6.3    Vormen van voorlichting
6.4    Mening sleutelinformanten en drugsgebruikers
7.1    Onderzoeksopzet
7.2    Belangrijkste bevindingen
7.3    Conclusies
Hoofdstuk 8    Preventie en interventie
8.1    Omvang
8.2    Groepen
8.3    Signaleren
8.4    Rol politie
8.5    Hulpverlening
8.6    Voorlichting
8.7    Testen van pillen
8.8    Publiek debat
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.