INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Geen Kinderspel
Onderzoek naar agressie onder kinderen van 3-12 jaar in het stadsdeel Noordwest Groningen
uitgave
Stichting INTRAVAL, april 1996
tekst
prijs
€ 12,50
isbn
90-72337-42-5
omslag
E. Houting bNO
image
opmaak
E. de Bie
druk
Drukkerij De Bie
opdrachtgever
Gemeente Groningen, afdeling stadsdeelcoördinatie
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Geen Kinderspel'
Korte samenvatting
De laatste tijd staan kinderen en jongeren meer dan ooit in de belangstelling. De algemene opinie is dat de agressie en criminaliteit onder hen is toegenomen: de jeugd zou op steeds jongere leeftijd overgaan tot criminaliteit en meer geweld laten zien. Ook scholen maken melding van een toename van het aantal jongeren met gedragsproblemen. Maar hoe zit het nu precies met agressie onder kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het agressieve gedrag onder kinderen van 3-12 jaar in het stadsdeel Noordwest-Groningen. Het onderzoek geeft inzicht in de aard en omvang van de agressie en staat uitvoerig stil bij de achtergronden en de mogelijkheden tot preventie en interventie.
Kinderen schoppen, slaan of duwen elkaar omver. Dit zijn fysieke vormen van agressie. Schelden en bedreigen zijn verbale vormen van agressie. verder is er vandalisme, waarbij met opzet spullen van anderen worden vernield. Van ruim 875 kinderen in Noordwest-Groningen is geïnventariseerd welke van deze gedragingen ze vertonen. Niet alleen op school, maar ook op de peuterspeelzaal, binnen het sociaal-cultureel werk en de buurt- en speeltuinvereniging. Verder hebben 200 kinderen van 9-12 jaar via een vragenlijst aangegeven hoe vaak zij zelf agressief zijn en andere kinderen pesten. Dit is een vorm van agressie waarbij een kind herhaaldelijk blootstaat aan agressieve handelingen, waaronder buitensluiting, door één of meer andere kinderen.
Het agressieve gedrag van kinderen kent velerlei oorzaken. In dit boek wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de diverse aspecten die een rol kunnen spelen, zoals kenmerken van het kind, de ouders, de buurt en de vriendengroep. Volgens leerkrachten en kinderwerkers in het stadsdeel Noordwest-Groningen is met name de gezinssituatie en de opvoedingsstijl van doorslaggevende betekenis.
Uit de observaties en de enquêtes wordt duidelijk dat agressie en pesten onder kinderen veel voorkomt. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor preventie en interventie op terreinen als opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie, aanpak probleemkinderen, buurtparticipatie en buurtbeheer en aanpak pesten.
Inhoudsopgave
1.1    Achtergrond onderzoek
1.2    Vraagstelling
1.3    Stadsdeel Noordwest-Groningen
1.4    Indeling rapport
2.1    Onderzoeksopzet
2.2    Onderzoeksinstrumenten
2.3    Steekproeftrekking
2.4    Betrouwbaarheid
2.5    Resumé
       Noten
3.1    Inleiding agressie
3.2    Determinanten van agressiviteit
3.3    Preventie en interventie
3.4    Pesten in het basisonderwijs
3.5    Resumé
4.1    Aard en omvang agressie
4.2    Achtergrond en oorzaak
4.3    Bestrijding agressie
4.4    Resumé
5.1    Aard en omvang
5.2    Kinderen met agressieve problemen
5.3    Resumé
         Noten
6.1    Daders en slachtoffers
6.2    Zondebokken
6.3    Pestkoppen
6.4    Schalen
6.5    Samenhang schalen
6.6    Resumé
         Noten
7.1    Samenvatting
7.2    Preventie en interventie
7.3    Tenslotte
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.