INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Cover van publicatie Voor schatten geschikt
Voor schatten geschikt
Vooronderzoek databronnen en methoden omvangschatting huiselijk geweld en kindermishandeling
Uitgave: Stichting Intraval, januari 2016
Tekst: J. Snippe, M. Boendermaker,
R. Mennes, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 215 6
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  WODC, ministerie van Veiligheid
en Justitie
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 25,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Definiëring begrippen
1.2    Eerdere prevalentiestudies
1.3    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.4    Onderzoeksopzet
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Methoden voor omvangschatting
2.1    Vangst-hervangstmethoden
2.2    Multipliermethoden
2.3    Sociale netwerkanalyse
2.4    Extrapolatie
2.5    Landelijk prevalentieonderzoek
Hoofdstuk 3 Databronnen justitiële keten
3.1    Basis Voorziening Handhaving
3.2    Basis Voorziening Informatie
3.3    Communicatiesysteem Openbaar Ministerie
        Parket Administratie Systeem/ Geïntegreerd
        Processysteem Strafrecht
3.4    Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld
3.5    Recidive InschattingsSchalen en Quickscan
3.6    Kinderbescherming Bedrijfsprocessen Systeem
3.7    Veiligheidsmonitor
Hoofdstuk 4 Databronnen gezondheidszorg en hulpverlening
4.1    Letselinformatiesysteem
4.2    Gezondheidsmonitor Volwassenen
4.3    Continue Morbiditeitsregistratie
4.4    Veilig Thuis registratie
Hoofdstuk 5 Synthese methoden en databronnen
5.1    Beschikbare databronnen per schattingsmethode
5.2    Replicatie omvangschatting huiselijk geweld
5.3    Bronnen en methoden kindermishandeling
5.4    Onderscheid tussen plegers en slachtoffers
5.5    Bronnen en methoden voor samenloop
Hoofdstuk 6 Conclusies
6.1    Replicatie omvangschatting huiselijk geweld
6.2    Overige schattingsmethoden
6.3    Beschikbare databronnen en schattingsmethoden
6.4    Bronnen en methoden voor samenloop
6.5    Fasering schattingen
Literatuur
Bijlage 1 Overzicht respondenten
Bijlage 2 Afwegingen opvragen casussen
Bijlage 3 Niet geschikte databronnen