INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Publicatie: Evaluatie Pilot Multiprobleemgezinnen Groningen
Evaluatie Pilot Multiprobleemgezinnen Groningen
Derde meting gezinnen
Uitgave: Stichting Intraval, december 2013
Tekst: R. Nijkamp, M. Boendermaker, J. Snippe, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 168 5
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Groningen
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Welzijn)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksactiviteiten
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Resultaten gezinnen
2.1    Beschrijving non-respons
2.2    Gezamenlijke scores
2.3    Problematiek per leefgebied
2.4    Zelfredzaamheid gezinnen
Hoofdstuk 3 Samenvatting en conclusies
3.1    Problemen
3.2    Zelfredzaamheid
3.3    Aanpak problematiek
3.4    Ten slotte
Bijlage Scores gezinnen