INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Sociaal domein

Cover van publicatie Dwars door verbanden
Dwars door verbanden
Evaluatie pilot aanpak multiprobleemgezinnen stad Groningen
Uitgave: Stichting Intraval, oktober 2012
Tekst: B. Bieleman, M. Boendermaker, R. Nijkamp, J. Snippe
ISBN: 978 90 8874 144 9
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Groningen
Werkterrein: Sociaal domein,
(Publicaties Sociaal domein)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 25,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoek
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Beleidsveronderstellingen
2.1    Probleemsituatie
2.2    Doelgroep
2.3    Aanpak multiprobleemgezinnen
2.4    Randvoorwaarden
2.5    Beoogde uitkomsten
Hoofdstuk 3 Proces: in- en uitvoering
3.1    Geschiedenis: Take 5
3.2    Werkplan
3.3    Instroom en bereikte doelgroep
3.4    Aanmeld- en informatiefase
3.5    Uitvoeringsfase
3.6    Afronding en nazorg
3.7    Team en ondersteuningsstructuur
Hoofdstuk 4 Proces: instrumenten
4.1    Gezinsplannen
4.2    Multidisciplinair overleg (MDO)
4.3    Eigen Kracht Conferentie
4.4    Mandaat en regie
4.5    Dwang en drang
Hoofdstuk 5 Context
5.1    Historie
5.2    Organisatorische aspecten
5.3    Professionaliteit
5.4    Samenwerkingsverbanden
5.5    Maatschappelijke verbanden
Hoofdstuk 6 Resultaten gezinnen
6.1    Gezamenlijke scores
6.2    Problematiek per leefgebied
6.3    Zelfredzaamheid gezinnen
Hoofdstuk 7 Conclusies
7.1    Proces
7.2    Context
7.3    Resultaten gezinnen
7.4    Werkzame mechanismen
7.5    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1 Voortgangsnotitie Take 5
Bijlage 2 Meetinstrument gezinnen
Bijlage 3 Scores gezinnen