INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Stand van zaken interdepartementale aanpak huiselijk geweld
uitgave
Stichting Intraval, maart 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 082 4
omslag
E. Cusiël
opmaak
D. Vlaminck, C. Zimmerman
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Summary (172 Kb)
Publicatie (635 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening 4599784 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Stand van zaken interdepartementale aanpak huiselijk geweld
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet en onderzoeksverloop
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Interdepartementale aanpak
2.1    Kabinetsbeleid
2.2    Departementen
2.3    Overige betrokken partijen
2.4    Gerelateerde ontwikkelingen
Hoofdstuk 3    Preventie
3.1    Inzicht in huiselijk geweld
3.2    Universele preventie
3.3    Selectieve preventie
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4   Signaleren
4.1    Signaleren door professionals
4.2    Signaleren door werkgevers
4.3    Gegevensuitwisseling en beroepsgeheim
4.4    Resumé
Hoofdstuk 5   Interventie
5.1    Regie en coördinatie
5.2    Strafrechtelijk traject
5.3    Opvang
5.4    Hulpverlening
5.5    Tijdelijk huisverbod
5.6    Registratie
5.7    Resumé
Hoofdstuk 6   Conclusies
6.1    Stand van zaken
6.2    Samenhang
6.3    Financieringsstromen
6.4    Tijdsplanning
6.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage Sleutelinformanten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.