INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie accommodatienota gemeente Groningen
uitgave
Stichting Intraval, juni 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 062 6
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Haaijer
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (471 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie Evaluatie accommodatienota gemeente Groningen
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Accommodatienota Anders en Beter
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Kenmerken accommodaties
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Subsidiesystematiek
2.1    Hoogte subsidiebedrag
2.2    Eigen inkomsten
2.3    Tarievenstelsel
2.4    Aanvraag
2.5    Ervaringen overige betrokkenen
Hoofdstuk 3    Beheer
3.1    Kwantiteit en kwaliteit
3.2    Aansturing
3.3    Ervaringen overige betrokkenen
Hoofdstuk 4   Vraag en aanbod
4.1    Activiteiten
4.2    Bereik
4.3    Gesubsidieerde instellingen
4.4    Samenwerking
4.5    Ervaringen overige betrokkenen
Hoofdstuk 5   Samenvatting en conclusies
5.1    Vraagstelling en onderzoeksopzet
5.2    Verbetering subsidiesystematiek
5.3    Professionalisering beheer
5.4    Betere afstemming vraag en aanbod
5.5    Ten slotte
Vragenlijst
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.