INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Bestemming Hortustuin
Evaluatie nieuwbouwplan RuG Hortusbuurt Groningen
uitgave
Stichting Intraval, november 2007
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
ISBN-13: 978 90 88740 16 9
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendermaker
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (3,35 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Bestemming Hortustuin'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Aanleiding
1.2   Onderzoeksvragen
1.3   Onderzoeksopzet
1.4   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Voorgeschiedenis
2.1   Schets Hortusbuurt
2.2   Stedenbouwkundig plan
2.3   Convenant
2.4   Bestemmingsplan
Hoofdstuk 3   Procesonderdelen
3.1    Bouwplannen
3.2    Kapvergunning
3.3    Sloopvergunning
3.4    Bouwvergunning
3.5    Monumentenvergunning
3.6    Quick scan
3.7    Communicatie en rol betrokkenen
Hoofdstuk 4   Samenvatting en conclusies
4.1    Processtappen
4.2    Juistheid procedures
4.3    Knelpunten
4.4    Aanbevelingen
4.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Plankaart Bestemmingsplan 1976
Bijlage 2 Plankaart Stedenbouwkundig plan
Bijlage 3 Schets Oranjewoud
Bijlage 4 Wijzigingen Bestemmingsplan in brief aan Raad
Bijlage 5 Detail plankaart met bouwgrenzen
Bijlage 6 Spookbrief
Bijlage 7 Detail plankaart monumentale status
Bijlage 8 Quick scan
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.