INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Onderzoek dak- en thuislozen Venray
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (637 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Samenvatting
In mei 2006 heeft de gemeente Venray onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de aard en omvang van de dak- en thuislozen in de gemeente. Dit onderzoek dient een basis te vormen voor het op te stellen beleid voor maatschappelijke opvang. Hiertoe zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: desk research; interviews sleutelinformanten; verzamelen en analyseren registratiegegevens; en interviews leden doelgroep.
Omvang en aantallen
Om de omvang van de dak- en thuisloosheid in Venray vast te stellen zijn gegevens van de bij deze doelgroep betrokken instellingen verzameld en geanalyseerd: Bemoeizorg Zorgwekkende Zorgmijders; voorzieningen voor maatschappelijke opvang en drugshulpverlening; politie; en woningbouwcorporatie. Hieruit wordt duidelijk dat er in Venray in 2004 minimaal 44 en in 2005 minimaal 34 dak- en thuislozen zijn, met een overlap van twee personen in beide jaren. Dit wijst erop dat de groep voornamelijk bestaat uit personen die ofwel slechts kort dak- en thuisloos zijn ofwel snel uit Venray zijn vertrokken. Zwerfjongeren komen hierbij nauwelijks voor.
Gesprekken leden doelgroep
Het overgrote deel van de geïnterviewde dak- en thuislozen is niet aan te merken als dakloos, maar alleen als thuisloos, woonachtig bij familie en vrienden. De meeste respondenten zijn niet in Venray geboren. Ze zijn over het algemeen tevreden met hun leven en hebben weinig hulpbehoeften op de leefgebieden financiën, inkomen, huisvesting, zorg, arbeid en dagbesteding. De thuisloosheid wordt veroorzaakt door huisuitzettingen, schulden of ontslag uit een instelling van de GGz. Dat de populatie voor een (groot) deel bestaat uit (ex-)cliënten van de GGz-instellingen, wordt bevestigd door een relatief hoog gebruik van kalmeringsmiddelen en overige medicijnen onder de leden van de doelgroep.
Voorzieningen
In de gemeente Venray is één voorziening waar dak- en thuislozen (in beperkte mate) terecht kunnen voor opvang: een sociaal pension waarvan in oktober 2005 de cliënten door de GGz en Mensana zijn overgenomen. Voor verdere opvang moeten dak- en thuislozen uitwijken naar een centrumgemeente (vaak Venlo of Roermond). In Venray is wel een aantal instellingen waar dak- en thuislozen voor hulp- of dienstverlening terecht kunnen, hoewel geen enkele voorziening specifiek op de doelgroep is gericht. Een aantal van deze instellingen werkt samen binnen het zogenoemde sociaal netwerkoverleg, waarin periodiek overleg wordt gepleegd over hulpbehoevende personen. De betrokkenheid bij de problematiek is over het algemeen goed te noemen.
Aanbevelingen
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende aanbevelingen worden geformuleerd voor het te ontwikkelen beleid voor maatschappelijke opvang in de gemeente Venray en de (beleids)velden die hiermee samenhangen. In zijn algemeenheid is duidelijk geworden dat het huidige aanbod voor (preventie van) dak- en thuislozen de gewenste resultaten met zich meebrengt. De huidige activiteiten moeten derhalve worden geconti-nueerd. Hierop is een aantal aanvullingen aan te bevelen: budgetbeheer voor personen met een (nieuwe) huurachterstand moet snel en accuraat worden gerealiseerd; (mogelijke) overlastveroorzakers op straat dienen meer te worden begeleid; en er dient meer geschikte woonruimte beschikbaar te komen voor alleenstaande jongeren met een laag inkomen.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.