INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Korsakov in herinnering
Voorstudie naar de aard en omvang en de aandacht van de hulpverlening voor cliënten met het Korsakov-syndroom.
uitgave
Stichting INTRAVAL, februari 1999
tekst
prijs
Prijs op aanvraag
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Prijs op aanvraag. INTRAVAL: 050-3134052
  Cover van publicatie 'Korsakov in herinnering'
Korte samenvatting
De laatste tijd komen bij de Alcohol Infolijn steeds meer vragen over hoe te handelen bij Korsakov-patiënten. Hierbij gaat het vaak om vragen van de familie van de patiënt. De indruk ontstaat dat de mogelijkheden voor hulpverlening aan Korsakov-patiënten en hun omgeving op een aantal plaatsen beperkt zijn of in ieder geval onduidelijk. De hulpverlening richt zich voornamelijk op alcoholproblematiek in het algemeen. Naast de hulpverlening bestaat onduidelijkheid over de aard en omvang van de cliëntengroep die naast een alcoholverslaving tevens de diagnose Korsakov-syndroom heeft.
Om meer zicht te krijgen op de huidige situatie rond de aard en omvang en de hulpverlening van Korsakov-cliënten heeft het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL gevraagd een voorstudie uit te voeren. Het gaat om een eerste, globale inventarisatie van de aard en omvang van cliënten met het Korsakov-syndroom en de aandacht van de hulpverlening. Er is met name aandacht besteed aan: aantallen, achtergrondkenmerken, ontwikkelingen, opnamebeleid, opnamecapaciteit, wachtlijsten en doorverwijsmogelijkheden.
Om een goed beeld te krijgen is een steekproef getrokken van 30 instellingen die zich bezighouden met Korsakov-patiënten. De steekproef bestaat uit zowel ambulante als intramurale instellingen: psychiatrische ziekenhuizen, verslavingszorginstellingen en hersenletselteams. Voor het verkrijgen van een representatief beeld is getracht instellingen uit alle regio's in Nederland in dit vooronderzoek te betrekken. De steekproef is aangevuld met twee thuiszorginstellingen, de Landelijke Vereniging voor Huisartsen, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Huisartsen Vereniging Groningen, een tweetal huisartsen en het Regionaal Opleidings Centrum Rotterdam waar opleidingen voor gespecialiseerde gezinsverzorging worden gegeven. In totaal zijn 26 medewerkers van hulpverleningsinstellingen telefonisch geïnterviewd. Daarnaast is contact gezocht met het Trimbos-instituut en GGZ Nederland om meer achtergrondinformatie te verkrijgen omtrent landelijke registraties van aard en aantallen Korsakov-cliënten, zoals het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) en het Patiëntenregister Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (PiGGZ).
Het vooronderzoek gaat in op de aard en omvang van patiënten met het Korsakov-syndroom. Aan de hand van de beschikbare informatie bij de betrokken instellingen wordt een beeld geschetst van de groep Korsakov-patiënten in zorg. Het blijkt moeilijk een landelijk totaalbeeld van aantallen Korsakov-patiënten te verkrijgen. Verder wordt in dit onderzoek aandacht geschonken aan de verschillende vormen van hulpverlening aan Korsakov-patiënten. Tenslotte wordt bij de conclusies ingegaan op een mogelijk uitgebreider, landelijk vervolgonderzoek.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.