INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Contouren in beeld
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (13 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Samenvatting
Op het gebied van cultuur, welzijn en zorg krijgen meerdere instellingen in de provincie Drenthe subsidie. Hiervan behoren 15 tot de grotere instellingen. In opdracht van de bestuurscommissie van het onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg van de provincie Drenthe heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL onderzocht in hoeverre deze budgetinstellingen de verstrekte subsidie ook daadwerkelijk inzetten ter realisering van het provinciaal beleid. Dit beleid is onder andere gebaseerd op 'Schaduwen vooruit; Contourennota provincie Drenthe 2001-2004 cultuur, welzijn en zorg'. De in het onderzoek verkregen informatie wordt gebruikt bij de totstandkoming van de contourennota cultuur, welzijn en zorg voor de periode 2005-2008.
Voor de evaluatie zijn de richtlijnen, aanbevelingen en spelregels van de provincie en de jaarverslagen en werkplannen van de instellingen verzameld en geanalyseerd. Daarnaast zijn in totaal 16 gesprekken gevoerd met directie- c.q. bestuursleden van de budgetinstellingen en medewerkers van de provincie.
Beleidsvertaling
Bij bijna de helft van de budgetinstellingen spelen alle vijf inhoudelijke uitgangspunten uit de nota "Schaduwen vooruit" een (belangrijke) rol. Ruim de helft van de instellingen baseert de activiteiten (daarnaast) echter op andere provinciale nota's. Verder bereiken de meeste instellingen alle vijf doelgroepen van de provincie, alhoewel (lichamelijk) gehandicapten worden onderbelicht.
Over het algemeen leveren de instellingen de gevraagde documenten tijdig in bij de provincie en voldoen deze aan de gestelde richtlijnen. Wel is het voor ruim drie kwart van de instellingen moeilijk om het werkplan voor het volgende jaar op tijd rond te krijgen. Daarnaast heeft een derde van de instellingen kritiek op het format, dat voor het werkplan gebruikt dient te worden. De meerderheid werkt (nog) niet met een flexibele ruimte in het budget en bij de activiteiten.
De provinciale uitgangspunten zijn in de documenten van de instellingen meestal eenvoudig terug te vinden, terwijl bij een klein aantal (twee) het verband echter moeilijker is vast te stellen. Overigens legt de provincie in de Actieprogramma's een sterke nadruk op de grootste instellingen. Alle instellingen werken volgens eigen zeggen (gedeeltelijk) vraaggericht, hoewel het aanbod slechts bij één instelling is gebaseerd op een (onafhankelijk) behoefteonderzoek onder Drentse burgers. Het waarborgen van de kwaliteit van de producten en diensten van de instellingen vindt veelal plaats door middel van eigen project- of activiteitenevaluaties. Ruim de helft van de instellingen voert klanttevredenheidsonderzoeken uit.
Ervaringen budgetinstellingen
Ruim de helft van de instellingen ervaart de beleidsdoelen in de nota 'Schaduwen vooruit' als niet voldoende duidelijk en richtinggevend. Veelal worden andere nota's gebruikt, welke vaak bruikbaarder zijn. Voor de uitvoerbaarheid noemen de instellingen drie aandachtspunten. Er bestaat ten eerste onvoldoende duidelijkheid over de beoogde flexibilisering. Verder kan het zoeken van cofinanciering de kwaliteit van het werk in de weg staan. Ook beoordeelt men het maximale bedrag dat mag worden opgebouwd als eigen vermogen als te gering.
Over de relatie met de provincie, zowel de frequentie als de aard van het contact, zijn de instellingen in meerderheid positief. De belangrijkste door de instellingen gewenste veranderingen voor de komende beleidsperiode zijn: meer visie ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken; meer aansluiting bij landelijke en gemeentelijke beleidsontwikkelingen; en meer richting geven aan de beleidsdoelen.
Ten slotte
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de provincie in de komende contourennota meer aandacht dient te besteden aan de volgende aspecten: meer inhoudelijke visie; een eenduidiger beleid; een meer evenwichtige verdeling van de eisen ten aanzien van grote en kleine instellingen; stellingname omtrent klanttevredenheidsonderzoek en flexibilisering; een meer evenwichtige verdeling van de sectoren cultuur, welzijn en zorg; en meer aandacht voor (lichamelijk) gehandicapten.
Voor het vaststellen van daadwerkelijke resultaten van activiteiten van de instellingen en de effecten onder de Drentse burgers zal andersoortig onderzoek nodig zijn. Resultaten en effecten zijn echter alleen meetbaar wanneer de doelstellingen van het beleid eenduidig zijn. Ook dit pleit voor meer duidelijkheid in de toekomstige nota.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.