INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Leven de Allochtone Talen
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,95 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Samenvatting
In de gemeente Groningen wordt momenteel Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) verzorgd in zeven talen: Standaard Arabisch, Turks, Somali, Grieks, Italiaans, Farsi en Vietnamees. In het kader van de wet OALT die sinds 1 augustus 1998 van kracht is heeft bureau INTRAVAL, in opdracht van de dienst OCSW, onderzocht of binnen de allochtone bevolking behoefte bestaat aan onderwijs in andere allochtone talen.
Allereerst is via het bevolkingsregister het aantal allochtone kinderen in de basisschoolleeftijd geïnventariseerd. Verder is via de telformulieren van de basisscholen informatie verkregen over het land van herkomst van de leerlingen. Op basis van deze gegevens is besloten gesprekken te voeren met sleutelinformanten uit de groepen Surinamers, Antillianen/Arubanen, Irakezen, Molukkers, voormalig Joegoslaven en Chinezen. Bij de Chinese groep blijkt al sprake te zijn van goed georganiseerd onderwijs in de allochtone taal, waardoor een behoeftenonderzoek overbodig is. De Irakezen spreken het Standaard Arabisch, een taal die door meerdere bevolkingsgroepen wordt gesproken. Omdat er al OALT in het Arabisch wordt gegeven aan Marokkanen, wordt besloten de behoefte onder de andere Arabisch-sprekende groepen te onderzoeken.
Bij de vijf uiteindelijk geselecteerde bevolkingsgroepen is een behoeftenonderzoek uitgevoerd naar onderwijs in hun allochtone taal. Het gaat hierbij om: de Surinaamse talen (Surinaams, Hindi en Javaans); Papiamento; Arabisch; Maleis Moluks en het Servo-Kroatisch. Hiervoor is een korte standaard vragenlijst gebruikt met verschillende versies voor de vijf bevolkingsgroepen. Vervolgens zijn alle basisscholen met allochtone leerlingen uit de betreffende groepen benaderd met het verzoek de vragenlijst onder deze leerlingen te verspreiden, in te nemen en terug te zenden. Ongeveer de helft van de uitgedeelde vragenlijsten is uiteindelijk teruggestuurd. De non-respons wordt mede veroorzaakt door een vertekening van de cijfers uit de telformulieren. Veel betrokkenen beschouwen zich niet als allochtoon en achten het onderzoek daarom niet op zichzelf van toepassing. Verder zal een deel van degenen die geen belangstelling heeft de vragenlijst niet hebben ingevuld. Aangenomen kan worden dat het merendeel van de geïnteresseerden is bereikt en dat de verkregen cijfers een goede indruk geven van de minimale behoefte aan onderwijs in de betreffende taal.
Er blijken minimaal 60 basisschoolkinderen belangstelling te hebben voor de talen Papiamento en Arabisch en voor de twee Surinaamse talen Surinaams en Hindi. Verder zijn er minimaal 30 gegadigden voor Maleis Moluks, 15 voor Servo-Kroatisch en zes voor Javaans. Gezien het aantal 0-4 jarigen zal de aanwas binnen de taalgroepen Surinaams en Arabisch het sterkste zijn (zie figuren 6.1 en 6.2).
   
figuur 6.1
Aantal geïnteresseerde kinderen per taal
image
 
figuur 6.2
Aantal geïnteresseerde kinderen Surinaamse talen
image
 
Hoewel twee derde van de geïnteresseerde respondenten hun kinderen voor de taallessen wel naar een andere buurt wil brengen, hebben velen voorkeur voor een bepaalde buurt (zie tabel 6.1). De respondenten zien het liefst dat hun kinderen les krijgen in de stadsdelen Noord-west (Paddepoel, Vinkhuizen), Noorddijk (Beijum) en in mindere mate de Oude Wijken (Korreweg). De Molukkers hebben de lessen graag in Hoogkerk. Daarnaast is er, behalve bij de Arabisch-sprekenden, een voorkeur voor lessen op een doordeweekse dag in plaats van in het weekend.
Tabel 6.1
Samenvatting resultaten geïnteresseerde respondenten per taal1

SUR PAP ARA MMO SKR SU HI JA

Vragenlijsten 69 40 31 20 10 39 32 3
 Waar
- Centrum 4 3 4 1 1 2 1 1
- Zuid 8 4 5 4 1 7 2 -
- Oude wijken 12 7 1 3 1 10 4 -
- Noorddijk 18 14 6 7 6 9 8 1
- Noord-west 27 14 14 2 1 12 16 3
- Hoogkerk - 1 - 7 - - - -
 Wanneer2
- week 25 13 19 7
- weekend 12 14 1 2

1SUR = Surinaamse talen, PAP = Papiamento, ARA = Arabisch, MMO = Maleis Moluks, SKR = Servo-Kroatisch; SU = Surinaams, HI = Hindi, JA = Javaans. Deze laatste drie betreffen de Surinaamse talen.
2Hiervoor zijn geen gegevens bekend over de Surinaamse talen.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.