INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
De Driehoek Rond
Eindevaluatie herstructurering sociaal-cultureel werk in de gemeente Groningen
uitgave
Stichting INTRAVAL, november 1998
tekst
prijs
€ 12,50
isbn
90-72337-35-2
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
Gemeente Groningen, dienst OSW
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'De Driehoek Rond'
Korte samenvatting
Vanaf oktober 1994 is in de gemeente Groningen een nieuwe structuur voor het sociaal-cultureel werk van kracht. Deze wordt gekenmerkt door een veranderde verhouding tussen de gemeente, de instellingen voor sociaal-cultureel werk en de bewoners in de wijk. In de nieuwe structuur vervullen de drie partijen een zelfstandige en gelijkwaardige positie, ook wel aangeduid als de WIG-driehoek.
Doelstellingen
De herstructurering heeft vier doelstellingen:
  • Participatie: vergroten van de betrokkenheid bij en de zeggenschap van de bewoners over het sociaal-cultureel werk in hun wijk;
  • Integratie:vergroten van de afstemming en samenwerking binnen het sociaal- cultureel werk;
  • Maatwerk: een op maat gesneden aanbod dat is afgestemd op de wensen ofwel de vraag van de wijkbewoners;
  • Doelmatigheid: meer efficiëntie door samenwerking van de instellingen, meer kwaliteit door de integrale aanpak en verbetering van de doelmatigheid door een eerlijke en doelmatige inzet door een herverdeling van de middelen.
Onderzoeksvragen
Het evaluatie-onderzoek bouwt deels voort op de tussenevaluatie (Ten Den & B. Bieleman, 1997). De vraagstelling is hoe de nieuwe structuur is vormgegeven en wordt ervaren door de drie partijen. Een tweede onderzoeksvraag is of de doelstellingen volgens de betrokkenen na vier jaar ook daadwerkelijk zijn behaald.
Resultaten
Het onderzoek laat zien dat het beeld van de WIG-driehoek, het model waarin de wijk, de instelling en de gemeente een zelfstandige en gelijkwaardige positie innemen, sinds de tussenevaluatie niet sterk is veranderd. Toen werd de nieuwe structuur echter nog het voor deel van de twijfel gegeven. Men was immers nog maar kort bezig en moest nog veel leren. Momenteel bestaat bij de meeste betrokkenen geen twijfel meer dat de structuur onvoldoende functioneert. Alhoewel men nog steeds achter de uitgangspunten van de herstructurering staat, is er in het algemeen ontevredenheid over de wijze waarop deze vorm hebben gekregen. Volgens de betrokkenen zijn de doelstellingen daardoor niet of niet voldoende gerealiseerd.
Conclusies
De conclusie is dat de herstructurering niet heeft gezorgd voor een verbetering van het sociaal-cultureel werk, ondanks de grote inzet van vrijwilligers, werkers, ambtenaren en ondersteuners. Dit heeft diverse oorzaken. Allereerst wordt in het rapport aandacht geschonk en aan het model zelf, waarin de partijen van elkaar geïsoleerd raken en de natuurlijke verhouding en verantwoordelijkheden tussen de partijen teniet worden gedaan. Vervolgens wordt ingegaan op overige aspecten die het functioneren van het driehoek onder druk zetten, zoals de gemeentelijke organisatie, het functioneren van de instelling en de herverdeling van de middelen.
Aanbevelingen
Al is men ontevreden met het huidige model, toch zijn alle betrokkenen van mening dat vraaggestuurd welzijnswerk ook voor de toekomst noodzakelijk en gewenst is. Het rapport sluit dan ook af met een tiental aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden bij de invulling van de vraagsturing in de toekomst.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.