INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Corporaties in wonen
Preventieve doorlichting woningcorporatiesector
uitgave
Stichting Intraval, december 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 108 1
omslag
E. Cusiël
opmaak
C. Zimmerman MSc en drs. M. Boendermaker
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
VROM-Inspectie (VI), onderdeel van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (I en M)
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,2 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Corporaties in wonen'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Aanleiding
1.2    Doelstelling en onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Beschrijving sector
2.1    Definiëring
2.2    Historie tot jaren negentig
2.3    Volkshuisvesting vanaf jaren negentig
2.4    Huidige organisatie
2.5    Ontwikkelingen en perspectieven
2.6    Resumé
Hoofdstuk 3 Governance en integriteit
3.1    Goed bestuur
3.2    Zelfregulering en gedragscodes
3.3    Integriteit
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4 Verantwoording en toezicht
4.1    Verantwoording
4.2    Intern toezicht
4.3    Extern toezicht
4.4    Resumé
Hoofdstuk 5 Kwetsbaarheden en risico’s
5.1    Definities
5.2    Woningcorporatie als hybride organisatie
5.3    Organisatie en cultuur
5.4    Financiën en transacties
5.5    Toezicht
5.6    Wetgeving en regulering
5.7    Resumé
Hoofdstuk 6 Ongebruikelijke vastgoedtransacties en criminaliteit
6.1    Vastgoedtransacties
6.2    Justitiële Documentatie
6.3    Resumé
Hoofdstuk 7 Samenvatting en conclusies
7.1    Beschrijving sector
7.2    Goed bestuur, handhaving en toezicht
7.3    Kwetsbaarheden en risico’s
7.4    Ongebruikelijke vastgoedtransacties en criminaliteit
7.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Geïnterviewden
Bijlage 2 Misdrijven
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.