INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Preventieve maatregelen horizontale fraude
uitgave
Stichting Intraval, mei 2010
tekst
ISBN
978 90 8874 092 3
omslag
E. Cusiël
opmaak
C. Zimmerman
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,8 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 22,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Preventieve maatregelen horizontale fraude'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Horizontale fraude
2.1    Definiëring
2.2    Frauderisico’s en preventie
2.3    Rationele keuzetheorie
2.4    Aanpak overheid
Hoofdstuk 3 Faillissementsfraude
3.1    Definiëring
3.2    Verschijningsvormen
3.3    Omvang en ontwikkelingen
3.4    Aanpak faillissementsfraude
3.5    Good en bad practices uit interviews en focusgroepen
3.6    Aandachtspunten toekomstige aanpak
3.7    Rationele keuzemodel en faillissementsfraude
Hoofdstuk 4 Verzekeringsfraude
4.1    Definiëring
4.2    Verschijningsvormen
4.3    Omvang en ontwikkelingen
4.4    Aanpak verzekeringsfraude
4.5    Good en bad practices uit interviews en focusgroepen
4.6    Aandachtspunten toekomstige aanpak
4.7    Rationele keuzemodel en verzekeringsfraude
Hoofdstuk 5 Identiteitsfraude
5.1    Definiëring
5.2    Verschijningsvormen
5.3    Omvang en ontwikkelingen
5.4    Aanpak verzekeringsfraude
5.5    Good en bad practices uit interviews en focusgroepen
5.6    Aandachtspunten toekomstige aanpak
5.7    Rationele keuzemodel en verzekeringsfraude
Hoofdstuk 6 Preventiemogelijkheden volgens experts
6.1    Fraudebewustzijn
6.2    Samenwerking
6.3    Rationele keuzemodel en preventiemogelijkheden volgens experts
Hoofdstuk 7 Samenvatting en conclusies
7.1    Definiëring horizontale fraude
7.2    Inventarisatie
7.3    Preventie
7.4    Toetsing van preventievormen
7.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage Focusgroepen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.