INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Stichtingen, verenigingen en criminaliteit
uitgave
Stichting Intraval, november 2007
tekst
prijs
€ 15,00
ISBN
978 90 88740 20 6
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Boendermaker
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (4,2 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Stichtingen, verenigingen en criminaliteit'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summery
Hoofdstuk 1   Inleiding
1.1    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Inventarisatie
2.1    DefiniĆ«ring en afbakening
2.2    Organisatie
2.3    Kengetallen
2.4    Toezicht
Hoofdstuk 3   Criminaliteit
3.1    Achtergrond
3.2    Vormen van criminaliteit
3.3    Typering
3.4    Bestandenanalyse
Hoofdstuk 4   Kwetsbaarheden
4.1    Misbruik
4.2    Kwetsbare aspecten
4.3    Risico-indicatoren
Hoofdstuk 5   Conclusies
5.1    Inventarisatie
5.2    Criminaliteit en kwetsbaarheid
5.3    Discussie
5.4    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Lijst van gebruikte afkortingen
Bijlage Uitsplitsingen Handelsregister
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.