INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Goed bedoeld
Preventieve doorlichting goede doelen-sector
uitgave
Stichting Intraval, maart 2007
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
978 90 77115 92 3
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Hoorn
druk
Repro GMW Groningen, Raster Prepress
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (812 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Goed bedoeld'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Aanleiding
1.2   Doelstelling en onderzoeksvragen
1.3   Onderzoeksopzet
1.4   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Inventarisatie
2.1   Definitie en afbakening
2.2   Organisatie
2.3   Omvang
2.4   Financiën
Hoofdstuk 3    Verantwoording en toezicht
3.1    Beleid
3.2    Zelfregulering
3.3    Interne verantwoording
3.4    Discussie
Hoofdstuk 4   Kwetsbaarheid en risico's
4.1    Achtergrond
4.2    Kwetsbare aspecten
Hoofdstuk 5    Registraties
5.1    Beschrijving bestanden
5.2    Nadere analyse
Hoofdstuk 6   Samenvatting en conclusies
6.1    Beschrijving sector
6.2    Kwetsbaarheid
6.3    Aanpak risico’s
6.4    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Lijst van gebruikte afkortingen
Bijlage Overzicht interviews
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.