INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor 2006 veelplegers Twente
uitgave
Stichting Intraval, mei 2007
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
978 90 8874 010 1
omslag
E. Cusiel
opmaak
M. Hoorn
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (375 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor 2006 veelplegers Twente'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Onderzoeksvragen
1.2   Opzet
1.3   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Ontwikkelingen cohorten 2004
2.1   Ontwikkelingen volwassenen
2.2   Ontwikkelingen jeugdigen
Hoofdstuk 3    Persoonskenmerken
3.1    Woonplaats
3.2    Leeftijd en geslacht
Hoofdstuk 4   Misdrijven en straffen
4.1    Misdrijven gehele carrière
4.2    Geregistreerde feiten in peiljaar
4.3    Opgelegde straffen peiljaar
Hoofdstuk 5   Detentie en Reclassering
5.1    Detentie
5.2    Reclassering
Hoofdstuk 6   Jeugdige meer- en veelplegers
6.1    Achtergrondkenmerken
6.2    Misdrijven
6.3    Opgelegde straffen en detentie
6.4    Raad voor de Kinderbescherming
Bijlage 1 Aanvullende tabellen
Bijlage 2 Hulpverlening
Bijlage 3 Maatschappelijke opvang
Bijlage 4 Opgelegde straffen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.