INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
ISD en SOV vergeleken
Eerste inventarisatie meerwaarde inrichting voor stelselmatige daders boven eerdere strafrechtelijke opvang voor verslaafden.
uitgave
Stichting Intraval, december 2006
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
ISBN-13: 978 90 77115 98 5
omslag
E. Cusiel
opmaak
M. Hoorn
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (446 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'ISD en SOV vergeleken'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Achtergronden
1.2   Onderzoeksvagen
1.3   Onderzoeksopzet
1.4   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Beleidsveronderstellingen
2.1   Probleemsituatie
2.2   Uitgangspunten maatregelen
2.3   Activiteiten
2.4   Mechanismen
2.5   Verwachte resultaten
2.6   Resumé
Hoofdstuk 3    Instroom
3.1    Bezettingsgraad
3.2    Profiel ISD en SOV deelnemers
3.3    Resumé
Hoofdstuk 4   Programma's
4.1    Invulling programma
4.2    Passende en samenhangende zorg
4.3    Betrokken partijen
4.4    Resumé
Hoofdstuk 5   Conclusies
5.1    Onderzoeksvragen
5.2    Meerwaarde
5.3    Ten slotte
Literatuur
Lijst met afkortingen
Bijlage 1 Onderzoeksgebieden
Bijlage 2 Vragenlijst
Appendix Begeleidingscommissie
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.