INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: nazorgtraject
uitgave
Stichting Intraval, december 2006
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
ISBN-10: 90 77115 96 X
ISBN-13: 978 90 77115 96 1
omslag
E. Cusiel
opmaak
P. Goeree
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (497 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: nazorgtraject'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Justitieel traject
1.2    Afbakening
1.3    Besluitvormingsprocessen
1.4    Implementatie
1.5    Beleidsveronderstellingen
1.6    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Onderzoeksopzet
2.1    Onderzoeksvragen
2.2    Onderzoeksactiviteiten
Hoofdstuk 3    Afspraken
3.1    Achtergronden
3.2    Randvoorwaarden
3.3    Issues
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4   Invoering
4.1    Voorwaarden
4.2    De primaire leefgebieden
4.3    Overige knelpunten
4.4    Aantallen
Hoofdstuk 5   Samenvatting en conclusies
5.1    Besluitvorming
5.2    Verbeterplan
5.3    Aansluiting voorzieningen
5.4    Aanbevelingen
Literatuur
Lijst van afkortingen
Tabellen
Begeleidingscommissie
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.