INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Onderzoek coffeeshops Terneuzen
uitgave
Stichting Intraval, april 2007
tekst
prijs
€ 15,00
ISBN
ISBN-13: 978 90 88740 00 46
omslag
E. Cusiel
opmaak
M. Hoorn
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (462 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Onderzoek coffeeshops Terneuzen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Houdgreep
1.2    Probleemstelling
1.3    Onderbouwing
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Juridische context
2.1    Nationale wet- en regelgeving
2.2    Internationale wet- en regelgeving
Hoofdstuk 3    Klanten coffeeshops
3.1    Aantallen en kenmerken
3.2    Koopgedrag
3.3    Toekomstig coffeeshopbeleid
Hoofdstuk 4   Overlast en criminaliteit
4.1    Bewonersenquête
4.2    Overige gegevens
Hoofdstuk 5   Buur- en grensgemeenten
5.1    Buurgemeenten
5.2    Grensgemeenten
Hoofdstuk 6   Aanpak softdrugtoerisme
6.1    Beleids(on)mogelijkheden
6.2    Beïnvloeding (koop)gedrag
6.3    Resumé
Hoofdstuk 7   Beleidsalternatieven
7.1    Alternatief A. Geen wijzigingen
7.2    Alternatief B. Vestiging van een extra coffeeshop
7.3    Alternatief C. Verplaatsing één of beide coffeeshops
7.4    Alternatief D. Sluiting van beide coffeeshops
7.5    Overige randvoorwaarden
7.6    Eerste afweging
Geraadpleegde literatuur
Bijlage Bewonersenquête
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.