INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Verboden bordelen
Evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie
uitgave
Stichting Intraval, oktober 2006
tekst
prijs
€ 17,50
ISBN
ISBN-10: 90 77115 88 9
ISBN-13: 978 90 77115 88 6
omslag
E. Cusiel
opmaak
M. Hoorn
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (2,05 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Verboden bordelen'
Inhoudsopgave
Summary
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Aanleiding
1.2    Vraagstelling
1.3    Werkwijze algemeen deel
1.4    Werkwijze verdiepingsregio's
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Definities
2.1    Prostitutie en sekswerk
2.2    Legale exploitatie
2.3    Legale arbeid
2.4    Overzicht legaliteit
2.5    Verschijningsvormen
Hoofdstuk 3    Niet-vergunde exploitatie
3.1    Niet-vergunde bedrijven
3.2    Ontwikkeling in verschijningsvormen
3.3    Invloed beleid
3.4    Veranderingen sinds 2000
Hoofdstuk 4    Niet-legale arbeid
4.1    Herkomst prostituees
4.2    Benodigde papieren
4.3    Redenen
4.4    Invloed beleid
4.5    Veranderingen sinds 2000
Hoofdstuk 5   Minderjarigheid
5.1    Vergunde sector
5.2    Jongensprostitutie
5.3    AMV's
5.4    Omvang
Hoofdstuk 6   Uitbuiting
6.1    Operationalisatie
6.2   Vormen
6.3    Invloed beleid
6.4    Veranderingen sinds 2000
Hoofdstuk 7    Registraties
7.1    Mensenhandel
7.2    Stichting Tegen Vrouwenhandel
7.3    Politie
7.4    Overlap
Hoofdstuk 8    Conclusies
8.1    Stand van zaken
8.2    Niet-legaliteit en uitbuiting
8.3    Veranderingen in verschijningsvormen
8.4    Verband verschuivingen en beleid
8.5    Nieuwe vormen
8.6    Ontwikkelingen
8.7    Ten slotte
Bijlage 1 Amsterdam
Bijlage 2 Eindhoven
Bijlage 3 Groningen
Bijlage 4 Noord- en Midden-Limburg
Bijlage 5 Vragenlijsten
Literatuur
Appendix Begeleidingscommissie
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.