INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Convenant veilig uitgaan binnenstad Utrecht
Procesevaluatie
uitgave
Stichting Intraval, mei 2006
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
ISBN 90 77115 81 1
opmaak
M. Hoorn
druk
Repro GMW
opdrachtgever
Klankbordgroep Convenant Veilig Uitgaan, Utrecht
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Convenant veilig uitgaan binnenstad Utrecht'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Algemeen
1.2    Convenant Veilig Uitgaan Binnenstad Utrecht
1.3    Onderzoeksvragen
1.4    Onderzoeksopzet
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Convenant
2.1    Aanleiding
2.2    Taken
2.3    Afspraken
Hoofdstuk 3    Uitvoering
3.1    Toezicht, handhaving en sanctionering
3.2    Kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar gebied
3.3    Veiligheid en bescherming van het publiek
3.4    Overleg en communicatie
3.5    Samenwerking
3.6    Toekomst
Hoofdstuk 4    Conclusies en aanbevelingen
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.