INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Thermometer Binnenstad Groningen
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (116 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Samenvatting en conclusies
In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in 2004 voor het zevende jaar de monitor 'Thermometer Binnenstad Groningen' uitgevoerd. Binnen de monitor worden twee gebruikerscategorieën onderscheiden.
Gebruikerscategorie I bestaat uit bezoekers overdag, winkeliers en bewoners, terwijl gebruikerscategorie II avondbezoekers en horeca-ondernemers omvat. Onder deze gebruikers van de binnenstad zijn enquetes afgenomen, waarin vragen gesteld zijn die uiteenlopende informatie geven over de volgende zeven indicatoren: Gedrag in openbare ruimte; Schoonhouden openbare ruimte; Straataanzicht; Toezicht; Verkeer; Marktbeheer; en Parkeren. Daarnaast is de respondenten gevraagd naar hun Sfeer- en Veiligheidsbeleving en een rapportcijfer tussen 1 en 10 over de algemene waardering van de binnenstad. Tot slot zijn op basis van de resultaten uit de focusgroepen de vragenlijsten in 2004 aangepast. Er zijn twee nieuwe indicatoren toegevoegd, te weten Sfeer en Veiligheid. Deze indicatoren bestaan uit meerdere items, die een breder inzicht geven dan de oude Sfeerbeleving en Veiligheidsbeleving.
Sinds de eerste meting in 1998 is de waardering voor de Groningse binnenstad toegenomen. Het rapportcijfer voor de waardering van de binnenstad laat bij alle gebruikersgroepen, behalve de dagbezoekers en de horeca-ondernemers, een positieve trend zien. Ook de Sfeer- en Veilighiedsbeleving zijn (nog) verder toegenomen. Op de afzonderlijke indicatoren vertonen de gebruikersgroepen op zes van de zeven indicatoren een positieve trend. Alleen de indicatorscore voor Parkeren is sinds de eerste meting niet (significant) toegenomen. Met name hinderlijk gestalde fietsen komen volgens een steeds groter deel van de respondenten altijd of vaak voor.
Bij de horeca-ondernemers zijn van alle afzonderlijke gebruikersgroepen het geringste aantal positieve ontwikkelingen waar te nemen. Alleen de indicatoren Verkeer, Marktbeheer en Straataanzicht laten hier een positieve trend zien. Daarnaast is er bij de horeca-ondernemers als enige gebruikersgroep sprake van een negatieve trend op een van de indicatoren. Deze daling op de indicator Toezicht wordt met name veroorzaakt doordat zij minder tevreden zijn over het zichtbaar aanwezig zijn van afvalcontainers in de binnenstad. Bij de overige gebruikersgroepen is juist sprake van een toenemende tevredenheid over de afvalcontainers.
Bij beide gebruikerscategorieen is de verkeershinder de afgelopen jaren afgenomen, terwijl bij gebruikerscategorie I vorig jaar nog sprake was van een negatieve trend op de indicator Verkeer. Zij zijn met name positiever geworden, omdat volgens hen op het trottoir fietsende personen en te hard rijdende taxi's steeds minder vaak voorkomen. De hinder die men ondervindt van het gedrag van verschillende groepen zoals drugsverslaafden, alcoholisten en jongeren is eveneens verder afgenomen. Dit geldt met name voor de bewoners, winkeliers en horeca-ondernemers. Daarnaast is ten opzichte van vorig jaar ook het bedelen enigszins afgenomen. Het ingestelde bedelverbod lijkt zijn vruchten af te werpen. De toenemende waardering voor het aanzicht van de binnenstad komt met name doordat beide gebruikerscategorieen positiever zijn geworden over de bankjes en prullenbakken.
In matrix 1.1 op de volgende pagina staat vermeld hoe de resultaten en conclusies van de monitor zijn vertaald in actiepunten voor het beheerteam. In de bijgevoegde appendix wordt een korte toelichting gegeven op deze actiepunten.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.