INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshops in Nederland 2004
Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2004
uitgave
tekst
prijs
€ 12,50
isbn
90 77115 61 7
opmaak
E. Cusiel
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Volledige tekst (1.31 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Coffeeshops in Nederland 2004'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Landelijk coffeeshopbeleid
1.2    Probleemstelling
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Aantal coffeeshops
2.1    Totaal aantal coffeeshops
2.2    Coffeeshops naar inwoneraantal
Hoofdstuk 3    Gemeentelijk beleid
3.1    Beleidsvormen
3.2    Gevoerde beleid
3.3    Beleidsvorm en aanwezigheid coffeeshops
Hoofdstuk 4    Handhavingsbeleid
4.1    Definiëring AHOJ-G criteria
4.2    Additionele beleidscriteria
4.3    Gemeentelijke beleidsmaatregelen
4.4    Handhavingswijze in beleid
4.5    Sanctiebeleid en overtredingen
4.6    Ervaringen en knelpunten
Hoofdstuk 5    Conclusies
5.1    Aantal coffeeshops
5.2    Beleid
5.3    Handhavingsbeleid
5.4    Methode
5.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Vragenlijst deel A: aantallen en beleid
Bijlage 2    Vragenlijst deel B: handhaving
Bijlage 3    Overzicht gemeenten
Bijlage 4    Beleidsvormen
Bijlage 5    Stappenplan sancties
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.