INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshops geteld
Aantallen verkooppunten van cannabis in Nederland
uitgave
Stichting Intraval, maart 2000.
tekst
prijs
€ 10,20
omslag
E. Cusiel
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
bindwerk
Binderij Steen
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,20 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Coffeeshops Geteld'
Korte samenvatting
Mede naar aanleiding van de Drugsnota uit 1995 is het softdrugsbeleid de afgelopen jaren aangepast. Naast het toepassen van de zogenoemde AHOJ-G criteria en een maximale voorraadhoeveelheid van 500 gram is in veel gemeenten sprake van een verbod op de verkoop van alcohol in coffeeshops. Verder is in april 1999 de wet 'Damocles' van kracht geworden. Door deze wet is het eenvoudiger geworden coffeeshops op andere gronden dan overlast, bijvoorbeeld volksgezondheid, te sluiten.
Cannabis (hasj, marihuana, weed) wordt in Nederland met name vanuit coffeeshops verkocht. Naast deze gedoogde verkooppunten bestaan tevens andere verkooppunten, zoals winkels, horeca-inrichtingen, koeriersdiensten en straathandel.
'Coffeeshops geteld' is het vierde deel in een reeks inventarisaties van aantallen en soorten verkooppunten van cannabis en gemeentelijk softdrugsbeleid. Het onderzoek is eind 1999 - begin 2000 uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie. Voor het verkrijgen van de gewenste informatie zijn gesprekken gevoerd met gemeente-ambtenaren en politiemedewerkers van alle 538 Nederlandse gemeenten. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van alle 19 arrondissementen van het Openbaar Ministerie.
Dit boek geeft een exact beeld van het aantal coffeeshops en een schatting van het aantal andere verkooppunten van cannabis in Nederland. Naast een beschrijving van de huidige situatie worden tevens vergelijkingen gemaakt met de situatie in 1997. Verder wordt aandacht besteedt aan de spreiding van de verkooppunten. Bovendien wordt nagegaan in hoeverre veranderingen in het aantal coffeeshops hebben geleid tot veranderingen in de aantallen andere verkooppunten. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het gemeentelijk softdrugsbeleid en de handhaving van de beleidscriteria.
Inhoudsopgave
1.1    Doel onderzoek
1.2    Probleemstelling
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling rapport
2.1    Coffeeshops
2.2    Andere verkooppunten
2.3    Smart- en growshops
3.1    Vormen van beleid
3.2    Handhaving AHOJ-G criteria
4.1    Onderzoeksopzet
4.2    Verkooppunten
4.3    Beleid
4.4    Tenslotte
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.