INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Coffeeshopbeleid Gemeente Heerlen
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,20 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Hoofdstuk 6    Conclusies en aanbevelingen
In opdracht van de gemeente Heerlen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL begin 2001 het Heerlense coffeeshopbeleid geëvalueerd. De vijf onderzoeksonderwerpen hebben betrekking op zowel het beleid als op de overlast van coffeeshops en de handhaving en naleving van regels. Tevens is aandacht besteed aan cannabisgebruikers.
In het onderzoek zijn verschillende methoden toegepast. Naast het verzamelen en bestuderen van relevante schriftelijke informatie (zoals rapporten, nota's, onderzoeken en dergelijke) zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van gemeente, politie, coffeeshopexploitanten, Openbaar Ministerie, hulpverleningsinstellingen, buurt- en woningbouwverenigingen, jeugd- en jongerenwerk en scholen. Tevens zijn gegevens uit registraties en onderzoeken van gemeente, politie, drugshulpverlening (CAD) en gezondheidsdienst (GGD) verzameld en geanalyseerd. Daarnaast is door beleidsmedewerkers van de dienst Algemene Zaken/Bureau o.o.v./k. van de gemeente Heerlen een inventarisatie en analyse gemaakt van jurisprudentie inzake gerechtelijk uitspraken met betrekking tot het Heerlense coffeeshopbeleid.
Om een beeld te krijgen van beleidsrelevante kenmerken van de doelgroep is bij 151 cannabisgebruikers een enquête afgenomen. Door een enquête onder 156 bewoners van de Akerstraat-Noord en omgeving is inzicht verkregen in de overlastproblematiek van coffeeshops. Tevens is nagegaan hoe de buurt door de bewoners wordt gewaardeerd en of men zich er veilig voelt.
In de paragrafen 6.1 tot en met 6.5 worden per onderzoeksonderwerp de conclusies beschreven die uit het onderzoek kunnen worden afgeleid. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: functioneren van het huidige beleid; overlast aan de Akerstraat-Noord en omgeving; handhaving van het beleid en toezicht op de naleving; beleidsrelevante kenmerken van de doelgroep; en illegale verkooppunten. Tenslotte worden in paragraaf 6.6 de aanbevelingen gepresenteerd die uit het onderzoek kunnen worden afgeleid.
6.1 Functioneren huidig beleid en knelpunten
Het bestrijden dan wel het beheersen van de negatieve effecten op het woon-, werk- en leefklimaat en de geografische spreiding van coffeeshops (het terugdringen van het aantal coffeeshops aan de Akerstraat-Noord) behoren tot de hoofddoelstellingen van het huidige Heerlense coffeeshopbeleid. Een middel om de negatieve effecten te verminderen is het maximumbeleid; in de gemeente Heerlen worden maximaal vijf coffeeshops toegestaan.
Maximumstelsel
Momenteel is het maximaal aantal toegestane coffeeshops in Heerlen op vijf gesteld. De evaluatie geeft geen aanwijzingen dat het aantal van vijf te veel of te weinig zou zijn. Het handhaven van het maximumstelsel lijkt een verdedigbare doelstelling. Wel wordt door verschillende informanten gewag gemaakt van soortgelijke verkooppunten (horeca-inrichtingen, winkels en sociaal-culturele instellingen) en meerdere overige verkooppunten (woningen, handel op straat, koeriersdiensten en afhaalgelegenheden).
Concentratie
Problemen doen zich vooral voor door de concentratie van de coffeeshops aan de Akerstraat-Noord en Hommerterweg. Uit het onderzoek blijkt dat de concentratie van de vijf coffeeshops in de politiebasiseenheid Heerlen-Noord een onevenredig grote druk legt op de buurt Hoensbroek-De Dem. Bewoners ervaren overlast van de coffeeshops en van het publiek dat zich in en om de coffeeshops ophoudt. Tevens zorgt dit voor gevoelens van onveiligheid. Uit de vraaggesprekken met verschillende sleutelinformanten blijkt dat het merendeel van hen de concentratie van de coffeeshops in Heerlen-Noord het meest problematische onderdeel van het huidige beleid vindt. Wellicht dat een spreiding van de coffeeshops de illegale handel elders in Heerlen doet afnemen.
Deconcentratie
De gewenste geografische spreiding van de coffeeshops komt moeilijk van de grond. Dit wordt door de ondervraagden het voornaamste zwakke punt van het huidige beleid genoemd. Als belangrijkste reden wordt hiervoor aangedragen dat de bewoners in de beoogde vestigingsbuurten in opstand komen tegen de vestiging van een coffeeshop in hun buurt. Daarnaast bieden de huidige vestigingscriteria volgens de meeste ondervraagden onvoldoende mogelijkheden om de coffeeshops te verplaatsen.
Het merendeel van de omwonenden en de gebruikers is het eens met het voornemen van de gemeente Heerlen om de vijf coffeeshops te spreiden (twee in politiebasiseenheid Noord, twee in politiebasiseenheid Centrum en één in politiebasiseenheid Zuid). Bovendien zijn zowel sleutelinformanten als omwonenden van mening dat ook de omliggende gemeenten (Kerkrade, Landgraaf, Brunssum) hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om het toestaan van de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops om daarmee de druk op de gemeente Heerlen te verminderen.
Duidelijkheid en helderheid beleid
Een belangrijk aspect bij de deconcentratie van de coffeeshops is het informeren van de betrokkenen. Hierbij valt te denken aan: buurtbewoners, coffeeshopexploitanten en de hulpverleningsinstellingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het gemeentelijke beleid niet voor elk van de betrokkenen helder en duidelijk is. Zo is drie van de vijf coffeeshopexploitanten verzocht zich elders in Heerlen te vestigen, maar zij weten niet waar zij zich kunnen vestigen. Bovendien zijn er, volgens enkele coffeeshopexploitanten, het laatste jaar veel wijzigingen in het coffeeshopbeleid geweest. Zij noemen het gemeentelijke coffeeshopbeleid dan ook wisselvallig. Tevens blijken de huidige vestigingscriteria, volgens enkele ondervraagden, onvoldoende mogelijkheden te bieden voor de deconcentratie van de coffeeshops. Verder is voor inwoners van Heerlen onduidelijk wanneer de coffeeshops worden verplaatst en welke locaties als alternatief voor de drie te verplaatsen coffeeshops gaan dienen.
Gevolgen
Vijf jaar na de eerste coffeeshopnota is er nog steeds sprake van een concentratie van de coffeeshops aan de Akerstraat-Noord en omgeving; de geografische spreiding heeft nog niet plaats gevonden. Duidelijk is geworden dat dit tot negatieve gevolgen voor het woon-, werk- en leefklimaat in de buurt Hoensbroek-De Dem heeft geleid. De concentratie van coffeeshops aan de Akerstraat-Noord en Hommerterweg zorgt voor een onevenredige druk op het woon-, werk- en leefklimaat in deze buurt. Verder blijkt dat de duidelijkheid en helderheid van het beleid te wensen over laat. Voor de verschillende partijen die direct of indirect bij het beleid zijn betrokken bestaan vele onduidelijkheden omtrent het gemeentelijke beleid inzake coffeeshops.
   
6.2 Overlast Akerstraat-Noord en omgeving
Volgens ondervraagden die betrokken zijn bij de buurt Hoensbroek-De Dem, waarin de Akerstraat-Noord en de Hommerterweg liggen, zorgen coffeeshops voor de nodige overlast in de gehele buurt. De feitelijke overlast die men in de directe omgeving van de coffeeshops ervaart zijn stankoverlast (cannabislucht) en met name in de zomer geluidsoverlast door luide muziek vanuit de coffeeshops. Van de ondervraagde omwonenden van de coffeeshops geeft 46% aan wel eens hinder van de coffeeshops te ondervinden. De ervaren hinder bestaat, volgens de omwonenden, voornamelijk uit rondhangende bezoekers en jongeren in de omgeving van de coffeeshops. Daarnaast komt verkeers- en parkeeroverlast door bezoekers van de coffeeshops veelvuldig voor. Volgens een kwart (27%) van de omwonenden is de overlast van coffeeshops de afgelopen 12 maanden (sterk) toegenomen. Twee derde (66%) van de omwonenden geeft aan met name tussen 18.00 uur en 21.00 uur 's avonds overlast te ervaren. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat veel bezoekers na hun werk langskomen om cannabis te kopen en daarna direct weer vertrekken.
Hoewel door een deel van de omwonenden wel eens overlast van de coffeeshops wordt ervaren, wordt momenteel nauwelijks melding gemaakt van overlast door de omwonenden van de coffeeshops aan de Akerstraat-Noord en omgeving. Zowel de coffeeshophouders zelf als het Meldpunt Drugs- en Tippeloverlast vernemen weinig klachten. Wel zijn er bij de politie de afgelopen twee jaar meldingen met betrekking tot drugsoverlast en drugsdelicten binnengekomen. Hierbij is echter geen onderscheid gemaakt naar hard- of softdrugs. Duidelijk is wel dat zich verkeers- en parkeerproblemen voordoen in de Akerstraat-Noord en in de buurt er omheen door de bezoekers van de coffeeshops. Dit wordt zowel door omwonenden als door de bezoekers en de coffeeshopexploitanten aangegeven.
6.3 Handhaving beleid en toezicht op naleving
De AHOJ-G criteria zijn niet volledig in het gemeentelijke beleid opgenomen, hetgeen handhaving door de gemeente in bestuursrechtelijke zin beperkt. Daarnaast is in het huidige coffeeshopbeleid onduidelijk welke sancties voor de coffeeshopexploitanten volgen bij overtreding van de gestelde regels. Het, na een waarschuwing, sluiten van een gelegenheid of intrekking van de horeca-exploitatievergunning bij een overtreding is wel beschreven voor de overige horeca, maar niet voor coffeeshops.
Bij het toezicht op de naleving van de regels hanteert de politie de AHOJ-G criteria. De toegestane coffeeshops aan de Akerstraat-Noord en Hommerterweg blijken zich redelijk goed aan de regels te houden. Medewerkers van de politie zijn tevreden over de naleving van de regels door de coffeeshopexploitanten. De frequentie van de controle van de toegestane coffeeshops wisselt sterk; soms één keer per week, soms één keer per maand. Voor een degelijke handhaving van het huidige coffeeshopbeleid is volgens het Openbaar Ministerie en de politie momenteel onvoldoende capaciteit beschikbaar.
Volgens de politie heeft men te weinig strafrechtelijke instrumenten om controles bij de coffeeshops uit te voeren. Eigenlijk is alleen controle mogelijk op de zogenoemde AHOJ-G criteria en de Opiumwet. Feitelijk optreden tegen illegale handel kan alleen bij klachten van overlast door omwonenden of wanneer men verdachte situaties, zoals vermoedelijke thuiskwekers en/of dealpanden tegenkomt.
6.4 Beleidsrelevante kenmerken doelgroep
Uit de enquête onder gebruikers blijkt dat zij relatief vaak en veel cannabis gebruiken. De ondervraagde gebruikers roken voornamelijk nederwiet, waarvan de meesten dagelijks. Gemiddeld besteedt men bijna 400 gulden per maand aan cannabisproducten.
Meer dan de helft van de gebruikers koopt cannabis altijd in een coffeeshop, terwijl een gering aantal (5%) nooit cannabis in de coffeeshops aanschaft. Gebruikers die hun cannabis niet (altijd) in een coffeeshop aanschaffen, kopen het in drugs- en dealpanden, in winkels en/of van vrienden. Als andere illegale verkooppunten worden bezorg-/koeriersdiensten en winkels genoemd.
Het verbod op affichering, verkoop van harddrugs en verkoop van alcohol levert volgens de meeste ondervraagden geen problemen op. Zo'n 30% zegt dat het verbod op verkoop aan jongeren beneden de 18 jaar en het verbod op verkoop van meer dan 5 gram cannabis wel eens wordt overtreden.
Gebruikers zijn van mening dat cannabis makkelijk verkrijgbaar is en vinden het aantal plekken waar cannabis wordt verkocht en het aantal coffeeshops in Heerlen (ruim) voldoende. De meeste respondenten zijn het eens met de voorgenomen spreiding van de vijf coffeeshops. De meest gehoorde suggesties voor verandering van het Heerlense coffeeshopbeleid zijn volgens de bezoekers/gebruikers het vergroten van het aantal shops en het verruimen van de openingstijden.
Drugstoerisme
Uit het onderzoek komt naar voren dat er sprake is van zogenoemd drugstoerisme in de Akerstraat-Noord en omgeving. Niet alleen komen bezoekers van de coffeeshops aan de Akerstraat-Noord en de Hommerterweg uit de omliggende gemeenten van Parkstad Limburg, ook komen er relatief veel Duitsers en een kleiner aantal Belgen. Naar schatting van de politie is het percentage Duitse automobilisten die zich in de Akerstraat-Noord en omgeving begeven zo'n 40%. Onbekend is overigens of dit allemaal coffeeshopbezoekers c.q. cannabisgebruikers zijn. Volgens de verschillende coffeeshopexploitanten ligt het percentage Duitse bezoekers van de coffeeshops tussen de 10% en 40%. Ook omwonenden van de Akerstraat-Noord en omgeving geven aan dat er sprake is van drugstoerisme, zij hebben echter geen duidelijk beeld van het aantal Duitse bezoekers. Bij de onderzoekers die in de coffeeshops hebben geënquêteerd, bestaat de indruk dat het percentage Duitse bezoekers van de coffeeshops rond de 10% tot 15% ligt.
Bijna een kwart van de geënquêteerde bezoekers in de coffeeshops is afkomstig uit de omliggende gemeenten van Parkstad Limburg. Ruim een tiende (12%) van hen is van buitenlandse herkomst, waarvan 8% uit Duitsland en 4% uit België afkomstig is. Belangrijk is het verschil tussen het aantal Duitse automobilisten die zich in de Akerstraat-Noord en omgeving ophouden en het aantal bezoekers van coffeeshops. Het percentage Duitsers in de aselecte steekproef van bezoekers van coffeeshops ligt lager dan door de verschillende geraadpleegde onderzoeksgroepen wordt verondersteld. Hoogst waarschijnlijk zijn niet alle Duitse automobilisten, die in de Akerstraat-Noord en omgeving worden gesignaleerd, bezoekers van de coffeeshops. Daarnaast zullen de meeste Duitsers met de auto naar de coffeeshops komen, terwijl de inwoners van Heerlen en omliggende gemeenten juist vaker te voet, met de (brom-)fiets of met de bus komen. Hierdoor zal het percentage Duitse automobilisten in de Akerstraat-Noord en omgeving verhoudingsgewijs hoger zijn. Al met al lijkt dan ook de conclusie gerechtvaardigd te zijn dat het percentage Duitse bezoekers van de coffeeshops eerder op 20% dan op 40% moet worden geschat.
6.5 Illegale softdrugsverkooppunten
Uit de evaluatie blijkt dat er naast de coffeeshops ook andere verkooppunten voor cannabis, niet zijnde coffeeshops, aanwezig zijn in Heerlen. Door sleutelinformanten wordt gesproken over meerdere soortgelijke en overige verkooppunten voor cannabis, die ook bij de politie bekend zouden zijn. Een medewerker van de politie schat dat er vijf illegale, soortgelijke verkooppunten voor cannabis in Heerlen zijn. Tevens wordt gewag gemaakt van grote aantallen thuiskwekers en huisadressen waar illegaal cannabisproducten kunnen worden verkregen. Exacte cijfers met betrekking tot aantallen illegale verkooppunten zijn niet beschikbaar. De meeste informanten beroepen zich op vermoedens hieromtrent. Naar schatting van de gebruikers zijn er in Heerlen gemiddeld 28 illegale verkooppunten.
Een derde van de omwonenden (35%) geeft aan dat er bij hen in de buurt ook op andere wijzen dan vanuit de coffeeshops cannabis wordt verkocht. Van de geënquêteerde gebruikers is vier vijfde (80%) van mening dat er op andere wijzen cannabis in Heerlen kan worden gekocht. Particuliere verkoop vanuit woningen komt volgens de gebruikers het meest voor, terwijl onderlinge handel tussen jongeren eveneens vaak voorkomt.
6.6 Aanbevelingen
In deze paragraaf worden de aanbevelingen die uit het onderzoek kunnen worden afgeleid gepresenteerd. De aanbevelingen zijn met name gebaseerd op de interviews met sleutelinformanten, coffeeshopexploitanten en de enquêtes onder omwonenden van coffeeshops en de bezoekers van coffeeshops.
Spreiding
Het belangrijkste aandachtspunt voor het toekomstige coffeeshopbeleid is de geografische spreiding van de coffeeshops over de gemeente Heerlen, waarbij het maximumbeleid gehandhaafd kan blijven. Aan de spreiding van coffeeshops wordt door de verschillende ondervraagden in dit onderzoek veel waarde gehecht. Spreiding kan op twee wijzen tot stand worden gebracht. Enerzijds kan spreiding stadsdeelgebonden bewerkstelligd worden. Een andere optie, die overigens vaker door de ondervraagden wordt onderschreven, is een spreiding over de drie politiebasiseenheden Heerlen-Noord, Heerlen-Centrum en Heerlen-Zuid. Een geografische spreiding van coffeeshops geeft een evenredige verdeling van druk en overlast over de drie politiebasiseenheden. De werkdruk op de politiebasiseenheid Noord vermindert hierdoor. Deze laatste optie biedt tevens goede mogelijkheden voor controle op de naleving van de regels door de coffeeshops door de verschillende politiebasiseenheden.
Het voornemen van de gemeente Heerlen om per locatie of aanvrage te bezien in hoeverre de afzonderlijke locatiecriteria van toepassing moeten zijn, lijkt hierbij een goede stap in de juiste richting. Hierdoor kan maatwerk worden geleverd, waarbij het minimaliseren van de overlast en het maximaliseren van de handhaafbaarheid van het beleid voorop staat.
Bij de spreiding van de coffeeshops zal, volgens sleutelinformanten, met veel factoren rekening moeten worden gehouden. Coffeeshops moeten bij voorkeur niet in woonbuurten worden gevestigd en ook niet in het zicht van scholen en jongerencentra. Verder moet het een goed bereikbare locatie zijn; bijvoorbeeld aan een doorgaande weg. Bovendien moet een alternatieve locatie van voldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers van de coffeeshops zijn voorzien, om zodoende verkeers- en parkeeroverlast van bezoekers te minimaliseren. De vestigingscriteria dienen bij het zoeken naar alternatieve locaties zodanig te worden toegepast dat maatwerk mogelijk is.
De spreiding van de coffeeshops over Heerlen behoeft een actieve en daadkrachtige werkwijze van de gemeente. Met alleen het zoeken van alternatieve locaties kan niet worden volstaan. Het creëren van draagvlak bij coffeeshopexploitanten en buurtbewoners van buurten waar coffeeshops kunnen worden gevestigd, is eveneens van belang bij de voorgenomen spreiding. Een goede communicatie met deze betrokkenen is hierbij uiteraard van belang. De gemeente moet proberen vooroordelen, die bij bewoners bestaan over coffeeshops en cannabisgebruik, te doorbreken om op deze wijze draagvlak te creëren voor de verplaatsing van coffeeshops naar andere buurten. Daarnaast moeten de vestigingscriteria duidelijk zijn geformuleerd, zodat zij een handvat bieden voor de coffeeshopexploitanten bij het zoeken naar een geschikte alternatieve locatie om een coffeeshop te vestigen. Vanzelfsprekend kan de gemeente zelf een belangrijke rol spelen bij het zoeken naar alternatieve locaties voor het vestigen van coffeeshops.
Idealiter moet spreiding niet alleen beperkt blijven tot de gemeente Heerlen. Uit het onderzoek blijkt dat Heerlen, als centrumgemeente van de regio Parkstad Limburg, een regiofunctie vervult. De gemeente Kerkrade is onlangs overgegaan tot het gedogen van drie coffeeshops verspreid over de gemeente. De gemeente Heerlen moet de overige gemeenten van de regio Parkstad Limburg uitnodigen om tot een afstemming te komen van het coffeeshopbeleid. Met deze omliggende gemeenten kunnen, in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie, afspraken worden gemaakt over een regionale aanpak van de softdrugsproblematiek. Ook de omliggende gemeenten moeten dan hun verantwoordelijkheid nemen, zodat een grotere spreiding van de coffeeshops over de regio Parkstad Limburg wordt gerealiseerd. Gezien de recente ontwikkelingen in België en Duitsland moet eveneens aan (lands-)grensoverschrijdend beleid worden gedacht. Dit ter voorkoming van zogenoemd drugstoerisme en de overlast die het met zich meebrengt.
Handhaving
De AHOJ-G criteria kunnen volledig in het gemeentelijk beleid worden opgenomen. Tevens moet worden beschreven welke sancties volgen op overtreding van de regels door coffeeshopexploitanten. Daarnaast kan de gemeente aan het verstrekken van de horeca-exploitatievergunning aan coffeeshopexploitanten bepaalde voorwaarden verbinden. Indien de coffeeshopexploitant zich niet aan deze regels houdt zou de gemeente, na bijvoorbeeld een waarschuwing, tot het intrekken van de horeca-exploitatievergunning of tot sluiting van de coffeeshop kunnen overgaan. Het gemeentelijke beleid, de AHOJ-G criteria en de voorwaarden die aan de horeca-exploitatievergunning zijn gesteld bieden op deze wijze extra mogelijkheden met betrekking tot bestuursrechtelijke handhaving. Derhalve lijkt het opnemen van het verbod op affichering, een maximale transactiehoeveelheid van vijf gram en de maximale handelsvoorraad van 500 gram in het gemeentelijke coffeeshopbeleid wenselijk.
Verder biedt spreiding van de coffeeshops over de verschillende politiebasiseenheden betere mogelijkheden tot het handhaven van de gestelde regels voor de coffeeshops. Voor een regelmatige controle van de coffeeshops op de AHOJ-G criteria lijkt uitbreiding van de politiecapaciteit wenselijk. Tevens kan hierdoor de aanpak van de illegale handel in cannabis door de politie meer aandacht krijgen. Voor een goede afstemming is het wenselijk dat de politie de gemeente, in de vorm van rapportages aan de burgemeester, op de hoogte brengt van illegale verkooppunten.
Het gemeentelijk beleid biedt de mogelijkheid horecagelegenheden die handelen in strijd met het coffeeshopbeleid, na een waarschuwing, te sluiten. Voorwaarde is echter dat het opsporen van illegale verkooppunten door de politie voldoende aandacht krijgt.
Wellicht kan de gemeente Heerlen, alvorens de spreiding van de coffeeshops is gerealiseerd, de verkeers- en parkeersituatie aan de Akerstraat-Noord herzien om overlast aldaar te reduceren. Bovendien zou meer (politie-)toezicht, met name in de avonduren, de gevoelens van onveiligheid die bij omwonenden heersen, kunnen verminderen.
Doelgroep
Uit de enquête onder de gebruikers blijkt dat zij veel en vaak cannabis gebruiken. Derhalve lijkt een uitgebreide en goede voorlichting aan deze gebruikers over de (nadelige) gevolgen van langdurig en veelvuldig cannabisgebruik noodzakelijk. In deze is duidelijk een rol weggelegd voor de gemeente in samenwerking met hulpverleningsinstellingen als de GGD en het CAD. In overleg met coffeeshopexploitanten kunnen deze organisaties voorlichting geven in de coffeeshops en/of aan coffeeshopexploitanten. Tevens kunnen zij voorlichtingsmateriaal beschikbaar stellen, dat in de coffeeshop kan worden neergelegd.
Tenslotte wordt door meerdere sleutelinformanten de leeftijdsgrens van 18 jaar ter discussie gesteld en wordt gepleit voor een verlaging naar 16 jaar. Dit is echter een landelijke aangelegenheid. Het verdient aanbeveling in Heerlen een open discussie te voeren over het eventueel verlagen van de leeftijdsgrens naar 16 jaar, waarbij de resultaten van deze discussie als signaal kunnen dienen voor de invulling van het landelijk beleid.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.