INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid
Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid
Meting 2016
Uitgave: Bureau Intraval, juli 2017
Tekst: R. Mennes, J. Snippe, M. Sijtstra,
B. Bieleman
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Druk: RCG
ISBN: 978 90 8874 239 2
Opdrachtgever:  WODC, ministerie van Veiligheid en
Justitie
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 19,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Beknopt historisch overzicht coffeeshops en (lokaal) beleid
1.2    Monitor landelijke ontwikkelingen
1.3    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.4    Onderzoeksopzet
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Cijfermatige systeemkennis
2.1    Softdrugsincidenten
2.2    Harddrugsincidenten
2.3    Gegevens Openbaar Ministerie
2.4    Overlastincidenten
2.5    Verdiepende analyses
Hoofdstuk 3 Coffeeshops en beleid
3.1    Veranderingen in aantallen en gemeentelijk beleid
3.2    Veranderingen in actieve handhaving
Hoofdstuk 4 Coffeeshop- en softdrugstoerisme
4.1    Coffeeshoptoerisme
4.2    Softdrugstoerisme
Hoofdstuk 5 Coffeeshopoverlast
5.1    Mate van overlast
5.2    Vormen van overlast
5.3    Veroorzakers van overlast
5.4    Vergelijking met 2015
Hoofdstuk 6 Illegale verkoop
6.1    Illegale verkoop in 2016
6.2    Straathandel: drugsrunners en straatdealers
6.3    06-dealers
6.4    Thuisdealers
6.5    Winkel- en horecadealers
Hoofdstuk 7 Conclusies
7.1    Coffeeshop- en softdrugstoerisme
7.2    Softdrugsgerelateerde overlast
7.3    Illegale verkoop van softdrugs
7.4    Ten slotte