INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Lokaal gezien
Lokaal gezien
Verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2015/16
Uitgave: Bureau Intraval, december 2016
Tekst: R. Mennes, J. Snippe, M. Sijtstra, B. Bieleman
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiël
ISBN: 978 90 8874 234 7
Druk: RCG
Opdrachtgever: WODC, ministerie van Veiligheid en
Justitie
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 19,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet verdiepende studie
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Gemeente I Hangjongeren met problemen
2.1    Bekendheid
2.2    Beschrijving hotspot
2.3    Coffeeshops en coffeeshoptoerisme
2.4    Illegale verkoop en softdrugstoerisme
2.5    Overlast
2.6    Resumé
Hoofdstuk 3 Gemeente II (On)zichtbare handel
3.1    Beschrijving hotspot
3.2    Coffeeshops en coffeeshoptoerisme
3.3    Illegale verkoop en softdrugstoerisme
3.4    Overlast
3.5    Resumé
Hoofdstuk 4 Gemeente III Drugsrunners
4.1    Beschrijving hotspots
4.2    Coffeeshops en coffeeshoptoerisme
4.3    Illegale verkoop en drugstoerisme
4.4    Overlast
4.5    Vergelijking 2015
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5 Gemeente IV Hangjongeren en straatdealers
5.1    Beschrijving hotspot
5.2    Coffeeshop en coffeeshoptoerisme
5.3    Illegale verkoop en softdrugstoerisme
5.4    Overlast
5.5    Resumé
Hoofdstuk 6 Gemeente V Straathandel en drugspanden
6.1    Beschrijving hotspot
6.2    Coffeeshop en coffeeshoptoerisme
6.3    Illegale verkoop en softdrugstoerisme
6.4    Overlast
6.5    Vergelijking 2015
6.6    Resumé
Hoofdstuk 7 Conclusies
7.1    Coffeeshoptoerisme
7.2    Illegale verkoop en (soft)drugstoerisme
7.3    Softdrugsgerelateerde overlast en straatdealers en drugsrunners
7.4    Ingezetenencriterium, verplaatsing en scheiding der markten
7.5    Ten slotte
Bijlage 1 Resultaten buurtenquête
Resultaten enquête (soft)drugsgebruikers
Resultaten systematische observaties