INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Coffeeshops in Nederland 2014
Coffeeshops in Nederland 2014
Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2014
Uitgave: Bureau Intraval, mei 2015
Tekst: B. Bieleman, R. Mennes, M. Sijtstra
Opmaak:  Martin Haaijer
Omslag: E. Cusiël
Drukker:  Copy-Copy Groningen
ISBN: 978 90 8874 194 4
Opdrachtgever:  WODC, ministerie van Veiligheid
en Justitie
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Landelijk coffeeshopbeleid
1.2    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Aantallen coffeeshops
2.1    Coffeeshops in Nederland
2.2    Coffeeshops per gemeente
Hoofdstuk 3 Gemeentelijk beleid
3.1    Beleidsvormen en gevoerd beleid
3.2    Verhouding beleid en praktijk
3.3    Aanvullende maatregelen
3.4    Toekomstplannen
Hoofdstuk 4 Handhavingsbeleid
4.1    AHOJGI-criteria en Maximale handelshoeveelheid
4.2    Additionele criteria
4.3    Handhavingswijze
4.4    Sanctiebeleid
4.5    Overtredingen en opgelegde sancties
Hoofdstuk 5 Conclusies
5.1    Aantallen coffeeshops
5.2    Gemeentelijk beleid
5.3    Handhavingsbeleid
5.4    Sanctiebeleid en sanctionering
5.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage Overzicht gemeenten