INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Verboden rood in beeld
Verboden rood in beeld
Onderzoek aard en omvang niet-legale prostitutie in 2014
Uitgave: Bureau Intraval, september 2014
Tekst: R. Nijkamp, M. Sijtstra, J. Snippe, B. Bieleman
met medewerking van:
M. Dijkstra, P. van Gelder, F. Naber, N. Nederhoed
Opmaak:  Martin Haaijer
Omslag: E. Cusiël
Drukker:  Copy-Copy Groningen
ISBN: 978 90 8874 179 1
Opdrachtgever:  WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 30,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Wet regulering prostitutie
1.2    Vraagstelling
1.3    Werkwijze algemeen deel
1.4    Werkwijze verdiepingsregio’s
1.5    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Vormen van niet-legale prostitutie
2.1    Niet-vergunde prostitutie
2.2    Niet-legale arbeid
2.3    Minderjarigheid
2.4    Seksuele uitbuiting
Hoofdstuk 3 Niet-vergunde prostitutie
3.1    Locatiegebonden prostitutie
3.2    Niet locatiegebonden prostitutie
3.2    Kenmerken betrokkenen
3.4    Ontwikkelingen
Hoofdstuk 4 Niet-legale arbeid
4.1    Herkomst
4.2    Verschijningsvormen
4.3    Vergunde branche versus niet-vergunde branche
4.4    Ontwikkelingen
Hoofdstuk 5 Minderjarigheid
5.1    Vergunde branche
5.2    Niet-vergunde prostitutie
5.3    Ontwikkelingen
Hoofdstuk 6 Seksuele uitbuiting
6.1    Vergunde branche
6.2    Niet-vergunde branche
6.3    Mogelijke signalen van mensenhandel
Hoofdstuk 7 Indicaties omvang
7.1    Beschikbare registratiegegevens
7.2    Mogelijke bronnen omvangschatting
7.3    Schattingsmethoden
Hoofdstuk 8 Conclusies
8.1    Aard
8.2    Omvang
8.3    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1 Groningen
Bijlage 2 Amsterdam
Bijlage 3 Eindhoven
Bijlage 4 Noord- en Midden-Limburg
Appendix Itemlijst