INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam
Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam
Uitgave: Bureau Intraval, maart 2015
Tekst: B. Bieleman, R. Mennes, J. Snippe
Opmaak:  Martin Haaijer
Drukker:  Copy-Copy Groningen
ISBN: 978 90 8874 191 3
Opdrachtgever:  Gemeente Amsterdam
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Coffeeshop en bezoekers
2.1    Coffeeshop
2.2    Aantal bezoekers
2.3    Achtergrondkenmerken bezoekers
2.4    Redenen coffeeshopbezoek
Hoofdstuk 3 Overlast en onveiligheid
3.1    Beschrijving omgeving
3.2    Achtergrondkenmerken omwonenden
3.2    Overlast
3.4    Onveiligheid
3.5    Slachtofferschap
3.6    Politiecijfers
Hoofdstuk 4 Samenvatting en conclusies
4.1    Bezoekers
4.2    Overlast en onveiligheid
4.3    Ten slotte