INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Vertrouwd maakt veilig
Vertrouwd maakt veilig
Verdiepend onderzoek naar onveiligheidsbeleving in 12 gebieden in de 11 Tilburgse aandachtswijken
Uitgave: Stichting Intraval, december 2013
Tekst: J. Snippe, R. Mennes, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 159 3
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 25,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    (On)veiligheid
1.2    Probleemstelling
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Onveiligheidsbeleving en overlast
2.1    Onveiligheidsbeleving
2.2    Overlast
2.3    Samenhang overlast en onveiligheidsbeleving
2.4    Sociale overlast nader bekeken
Hoofdstuk 3 Slachtofferschap
3.1    Geweldsdelicten
3.2    Vermogensdelicten
3.3    Achtergrondkenmerken
3.4    Onveiligheidsbeleving
Hoofdstuk 4 Meningen over straat en bewoners
4.1    Fysieke kenmerken
4.2    Medebewoners
4.3    Opvattingen
Hoofdstuk 5 Weerbaarheid en vertrouwen
5.1    Weerbaarheid buurt
5.2    Vertrouwen in instanties
5.3    Weerbaarheid, vertrouwen en onveiligheidsbeleving
Hoofdstuk 6 Mediagebruik
6.1    Kranten
6.2   TV-zenders
Hoofdstuk 7 Verklaring onveiligheidsbeleving
7.1    Alle locaties
7.2    Aard problematiek
7.3    Locaties
Hoofdstuk 8 Conclusies
8.1    Factoren uit literatuur
8.2    Selecteren van locaties
8.3    Factoren (on)veiligheidsbeleving
Hoofdstuk 9 Aanbevelingen
9.1    Werken aan vertrouwen
9.2    Herkenbaarheid handhaving
9.3    Stimuleren betrokkenheid bewoners
9.4    Doorpakken
9.5    Monitoren
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Gekozen locaties
Bijlage 2 Locaties in beeld
Bijlage 3 Regressieanalyse