INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Coffeeshops in Nederland 2012
Coffeeshops in Nederland 2012
Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2012
Uitgave: Stichting Intraval, oktober 2013
Tekst: B. Bieleman, R. Nijkamp, J. Reimer, M. Haaijer
ISBN: 978 90 8874 158 6
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiel
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever: WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Summary
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Landelijk coffeeshopbeleid
1.2    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2 Aantal coffeeshops
2.1    Totaal aantal coffeeshops
2.2    Coffeeshops naar inwoneraantal
Hoofdstuk 3 Gemeentelijk beleid
3.1    Beleidsvormen
3.2    Gevoerde beleid
3.3    Aanwezigheid coffeeshops en beleidsvorm
3.4    Overig lokaal cannabisbeleid
Hoofdstuk 4 Handhavingsbeleid
4.1    DefiniĆ«ring AHOJGI-criteria
4.2    Additionele beleidscriteria
4.3    Handhavingswijze
4.4    Sanctiebeleid en overtredingen
4.5    Aantallen overtredingen
4.6    Ervaringen en beleidsaanpassingen
Hoofdstuk 5 Conclusies
5.1    Aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid
5.2    Handhavingsbeleid
5.3    Sanctiebeleid en sanctionering
5.4    Ervaringen en toekomstplannen
Geraadpleegde literatuur
Bijlage Overzicht gemeenten