INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Topstraten
Topstraten
Vervolgmeting veiligheid en leefbaarheid Baart de la Faillestraat en Johan de Wittstraat
Uitgave: Stichting Intraval, Rijksuniversiteit Groningen Sociologie, juli 2012
Tekst: Floor Burgerhof, Fleur Goedkoop, Suzanne Löwik, Renee Sagel, Lotte
Schepers, Simone Schuurmans
ISBN: 97890 8874 142 5
Omslag: E. Cusiël
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Aandachtswijken
1.2    Nulmeting
1.3    Achtergrond
Hoofdstuk 2 Theorie
2.1    Leefbaarheid
2.2    Fysieke kwaliteit woonomgeving
2.3    Sociale cohesie
2.4    Veiligheid
2.5    Invloed sociale cohesie op criminaliteit
Hoofdstuk 3 Methoden
3.1    Verloop onderzoek
3.2    Een beschrijving van de vragenlijst
3.3    Achtergrondkenmerken
Hoofdstuk 4 Sociale cohesie
4.1    Resultaten
4.2    Verantwoordelijkheid
4.3    Conclusie
Hoofdstuk 5 Leefbaarheid
5.1    Resultaten
5.2    Algemene indruk leefbaarheid
5.3    Conclusie
Hoofdstuk 6 Onveiligheid
6.1    Onveiligheidsbeleving
6.2    Vervelende voorvallen en misdrijven
6.3    Slachtofferschap
6.4    Conclusie
Hoofdstuk 7 Maatregelen
7.1    Betrokkenheid aanpak veiligheid en leefbaarheid
7.2    Evaluatie maatregelen
7.3    Klachten en eigen inbreng
7.4    Conclusie
Hoofdstuk 8 Conclusie
8.1    Sociale cohesie
8.2    Veiligheid
8.3    Leefbaarheid
8.4    Maatregelen
8.5    Beperkingen
8.6    Aanbevelingen
Geraadpleegde literatuur